Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

      2018   begroting 2018   2017
      EUR   EUR   EUR
3.1 Rijksbijdragen            
               
3.1.1 Rijksbijdragen OCW    87.382.851     85.192.291     81.929.138 
               
3.1.2 Overige subsidies OCW          
3.1.2.1 Geoormerkte subsidies    1.923.287     2.174.000     2.479.620 
3.1.2.1 Niet-geoormerkte subsidies    13.423.398     11.650.000     11.501.912 
       15.346.685     13.824.000     13.981.532 
               
  Totaal Rijksbijdragen    102.729.536     99.016.291     95.910.670 

Toelichting:
3.1.1 Rijksbijdragen
De normatieve rijksbijdrage is ten opzichte van de begroting € 2,2 mln. hoger uitgevallen. Deze hogere normatieve rijksbijdrage wordt grotendeels veroorzaakt door een toename van de lumpsum vanwege een ontvangen loon- en prijs compensatie ter dekking van de toegenomen werkgeverslasten als gevolg het cao-akkoord 2018-2020.
De stijging van 2018 ten opzichte van 2017 met € 5,4 mln. wordt veroorzaakt door bovengenoemde loon- en prijscompensatie (+ € 2,1 mln.), de stijging in deelnemersaantallen per 1-1-2016 (+ € 1,1 mln.), de stijging in het marktaandeel van het Alfa-college (+ € 1,9 mln.), toename landelijk budget entree (+ € 0,1 mln.) en een toename van de bijdrage VAVO (+ € 0,2 mln.).
3.1.2 Overige subsidies OCW
De overige subsidies OCW zijn ten opzichte van de begroting € 1,5 mln. hoger uitgevallen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere niet-geoormerkte subsidies als gevolg van een forse toename van de resultaatafhankelijke kwaliteitsgelden. Voornamelijk incidentele meevallers op VSV, BPV en Studiewaarde veroorzaken het verschil.
 

      2018   begroting 2018   2017
      EUR   EUR   EUR
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies            
               
3.2.1 Participatiebudget            
3.2.1.1 Bijdrage educatie    942.037     889.500     911.726 
3.2.2 Overige overheidsbijdragen    721.500     725.000     514.166 
       1.663.537     1.614.500     1.425.892 

Toelichting:
3.2.2 Overige overheidsbijdragen en –subsidies
De stijging van de overige overheidsbijdragen ten opzichte van 2017 en begroting betreft met name een stijging door projecten die in 2018 nieuw zijn gestart en reeds lopende projecten waar een vervolg aan is gegeven. Dit betreffen onder andere RIF Fieldlab PracTICe en TopTechniek in Bedrijf.

      2018   begroting 2018   2017
      EUR   EUR   EUR
3.3 Wettelijke college-/cursus-/examengelden            
3.3.2 Cursusgelden sector BE            
  Ontvangen college-, cursus, les- en examengelden    1.624.835     30.000     1.459.305 
  Ingehouden Rijksbijdrage OCW    872.023‑        806.699‑
       752.812     30.000     652.606 
               
  Toerekening aan 2019    624.319‑   0    533.801‑
  Totaal    128.493     30.000     118.805 

Toelichting:
3.3.2 Cursusgelden sector BE
Het saldo van de post cursusgelden ontstaat doordat de ingehouden rijksbijdrage door het ministerie op basis van t-2 plaatsvindt en de ontvangen cursusgelden betrekking hebben op het huidige boekjaar.

      2018   begroting 2018   2017
      EUR   EUR   EUR
3.4 Baten werk in opdracht van derden            
3.4.1 Contractonderwijs    502.077     380.000     589.250 
3.4.1.2 Inburgeringscontracten    2.810.232     2.987.195     3.363.879 
3.4.5 Overige baten werk in opdracht van derden    3.105.678     2.349.707     2.757.714 
       6.417.987     5.716.902     6.710.843 

Toelichting:
3.4.1 Contractonderwijs
Bij het opstellen van de begroting werd verwacht dat de contractactiviteiten zouden afnemen; dit bleek echter niet het geval. De mutatie ad 0,1 mln. ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door een voorzichtige begroting en doordat een aantal activiteiten in 2018 zijn gestart die ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet geformaliseerd waren.
3.4.1.2 Inburgeringscontracten
In het jaar 2015 zijn veel deelnemers ingestroomd, wat verder is doorgezet in het jaar 2016 en 2017. Deelnemers volgen gemiddeld 2 jaar een inburgeringstraject bij het Alfa-college, waardoor een deel van de instroom 2015, evenals alle instroom in 2016 en 2017 bijdragen aan de omzet in die jaren. In 2018 kent de instroom een lager niveau dan voorgaande jaren terwijl de uitstroom juist toe is genomen door de afronding van het inburgeringstraject door de deelnemers. Hierdoor laat de omzet een dalende lijn zien.
3.4.5 Overige baten werk in opdracht van derden
De opbrengsten zijn met € 0,3 mln. gestegen ten opzichte van 2017. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat onderdeel van deze post projectopbrengsten RIF Fieldlab PracTICe betreft. Dit project is in 2017 gestart derhalve is in 2017, anders dan in 2018, geen volledig jaar verantwoord.

      EUR   EUR   EUR
3.5 Overige baten            
               
3.5.1 Verhuur    262.853     299.000     353.544 
3.5.2 Detachering personeel    920.013     749.000     1.241.873 
3.5.6 Deelnemersbijdragen    874.551     706.750     904.163 
       2.057.417     1.754.750     2.499.580 

Toelichting:
3.5.1 Verhuur
De verhuuropbrengsten zijn in 2018 lager dan in 2017 en dan begroot voor 2018. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere opbrengsten vanuit de stichting EPI kenniscentrum na herijking van het contract. Tevens is er minder huur ontvangen vanuit de locaties Kardinge en Voltastraat vanwege het beëindigen van het contract door een vaste huurder. 
3.5.2 Detachering personeel
De opbrengsten zijn ten opzichte van 2017 iets afgenomen maar liggen in lijn met de begroting. De mutatie ten opzichte van de begroting betreft voornamelijk nieuwe detacheringen in 2018 die bij het opstellen van de begroting nog niet bekend waren alsmede detacheringsovereenkomsten die eind 2017 zouden aflopen echter verlengd zijn in 2018.

      2018   begroting 2018   2017
      EUR   EUR   EUR
3.5.10 Overige            
  Kantine    956.689     774.000     916.563 
  Omzetbelasting    158.999     100.000     162.297 
  Excursies    498.436     507.960     318.175 
  Verkoop pand    365.507     800.000     
  Overig    295.560     163.500     225.574 
       2.275.191     2.345.460     1.622.609 
               
  Totaal overige baten    4.332.608     4.100.210     4.122.189 

Toelichting:
3.5.10 Overige
Excursies: de toename van het aantal studenten leidt tot hogere opbrengsten excursies. Bij deze toename horen eveneens hogere kosten. Zie ook excursiekosten bij 4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen.
Verkoop pand: de opbrengst in 2018 betreft de boekwinst op de verkoop van de Travertijnstraat 6. Dit bedrag ligt lager dan begroot aangezien in de begroting de verkoopwaarde is opgenomen en in de realisatie de boekwinst.

      2018   begroting 2018   2017
      EUR   EUR   EUR
4.1 Personeelslasten            
               
4.1.1 Lonen en salarissen            
4.1.1.1 Lonen en salarissen    55.420.431     69.565.632     52.775.720 
4.1.1.2 Sociale lasten    7.284.288    0    6.724.320 
4.1.1.3 Pensioenpremies    7.879.280    0    7.334.328 
       70.583.999     69.565.632     66.834.368 

Toelichting:
4.1 Personeelslasten
Het gemiddelde aantal personeelsleden in 2018 was 1.311. Gemiddeld bedraagt de inzet in 2018 1.005,3 fte. Dat is 9,3 fte hoger dan begroot.
De stijging van de personele lasten ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de kosten zijn toegenomen met € 1,0 mln. als gevolg van de uitkomsten uit het onderhandelingsakkoord cao MBO 2018-2020 en door een hogere inzet van het aantal fte.
De loonkosten in 2018 vallen € 3,8 mln. hoger uit ten opzichte van 2017. Dit is een gevolg van de toename van het gemiddeld aantal fte’s met 41,8 fte’s ten opzichte van 2017 (€ 2,6 mln.), onder andere door de groei van het aantal deelnemers. Daarnaast liggen de loonkosten hoger als gevolg van de uitkomsten uit het onderhandelaarsakkoord cao MBO 2018-2020 (€ 1,2 mln.).

      2018   begroting 2018   2017
      EUR   EUR   EUR
4.1.2 Overige personele lasten            
4.1.2.1 Mutatie personele voorzieningen    1.052.736‑    115.000     1.950.122 
               
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst    4.982.756     3.833.770     5.567.401 
4.1.2.3 Overig            
  Wachtgelduitkeringen    1.198.838     1.300.000     1.292.553 
  Scholing    1.322.462     1.696.000     1.013.404 
  Verzuimpreventie    200.621     146.000     168.106 
  Reis- en verblijfkosten    170.697     152.500     207.048 
  Personeelsactiviteiten    252.392     260.500     234.130 
  Casokosten    154.772     160.000     152.098 
  Vergaderkosten    321.358     247.000     250.047 
  Verzekering personeel    34.556     12.000     2.881 
  Aanstelling personeel    225.748     90.500     173.181 
  Vakantiedagen    4.412         27.127 
  Jubilea/ziekte/afscheid    73.523     70.000     73.056 
  Vertrekbevord. maatregelen/mobiliteit    2.360     350.000     329.067 
  Overig    246.674     197.000     37.629 
       8.138.433     8.630.270     11.477.850 
               
4.1.3.3 Af: overige uitkeringen    463.207‑    52.000‑    305.569‑
               
  Totaal personeelslasten    78.259.225     78.143.902     78.006.649 

Toelichting:
4.1.2.1 Mutatie personele voorzieningen
Voor een onderbouwing van deze post zie de toelichting bij de Personeelsvoorzieningen (zie  2.2.1).
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst
De kosten voor personeel niet in loondienst zijn met € 0,6 mln. gedaald ten opzichte van 2017. In 2017 zijn eenmalige kosten gemaakt naar aanleiding van een uitgevoerde nulmeting ten aanzien van de wachtgeldpopulatie en het inzetten van een wachtgeldcoördinator. De toename van de kosten ten opzichte van de begroting heeft voornamelijk te maken met extra kosten voor inhuur van derden als gevolg van vervanging van personeel.
4.1.2.3. Aanstelling personeel
De aanstellingskosten personeel zijn toegenomen ten opzichte van 2017 en begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2018 meerdere vacatures zijn ingevuld met behulp van een extern werving- en selectiebureau.

WNT-verantwoording 2018

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op ROC Alfa-college. Het voor ROC Alfa-college toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 171.000,- onderwijs klasse F, complexiteitspunten per criterium: 

-    Gemiddeld totale baten: 8
-    Gemiddeld aantal deelnemers: 4
-    Gewogen onderwijssoorten: 5
Totaal: 17

Anti cumulatiebepaling
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018) 

1.    Bezoldiging topfunctionarissen 
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling
 

bedragen x €1 dhr. W. Moes mw. C.P. de Graaff
Functiegegevens Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja
     
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 140.848 126.059
Beloningen betaalbaar op termijn 18.550 18.285
Subtotaal 159.398 144.344
     
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 171.000 171.000
     
-/- Onverschuldigd betaald bedrag N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 159.398 144.344
     
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
  N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2017    
bedragen x €1 dhr. W. Moes mw. C.P. de Graaff
Functiegegevens Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja
     
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 128.284 119.756
Beloningen betaalbaar op termijn 17.071 16.928
Subtotaal 145.355 136.685
     
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 165.000 165.000
     
Totale bezoldiging 145.355 136.685

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Het Alfa-college heeft in 2018 geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
 

bedragen x €1 mw. M.C.A. Smilde dhr. L. Dijkema dhr. M. Fernhout
Functiegegevens voorzitter vice-voorzitter lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
       
Bezoldiging      
Totale bezoldiging 10.000 7.500 7.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 25.650 17.100 17.100
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
       
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2017      
bedragen x €1 mw. M.C.A. Smilde dhr. L. Dijkema dhr. M. Fernhout
Functiegegevens voorzitter vice-voorzitter lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
       
Bezoldiging      
Totale bezoldiging 7.500 6.250 6.250
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 24.750 16.500 16.500

bedragen x €1 dhr. G. Woltjers mw. E.J. Bakelaar dhr. H. Kox
Functiegegevens lid lid lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
       
Bezoldiging      
Totale bezoldiging 7.500 7.500 7.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.100 17.100 17.100
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
       
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2017      
bedragen x €1 dhr. G. Woltjers mw. E.J. Bakelaar dhr. H. Kox
Functiegegevens lid lid lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
       
Bezoldiging      
Totale bezoldiging 6.250 6.250 6.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 16.500 16.500 16.500

bedragen x €1 mw. W. Zwart
Functiegegevens lid
Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12
   
Bezoldiging  
Totale bezoldiging 7.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.100
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.
   
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.
Gegevens 2017  
bedragen x €1 dhr. C.G. Wigmans
Functiegegevens lid
Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01 – 31/12
   
Bezoldiging  
Totale bezoldiging 6.250
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 16.500

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
Het Alfa-college heeft in 2018 geen uitkeringen gedaan wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2018 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 

      2018   begroting 2018   2017
      EUR   EUR   EUR
4.2 Afschrijvingen            
               
4.2.2 Materiële vaste activa            
  Afschrijving gebouwen    3.222.391     3.075.750     3.240.496 
  Afschrijving inventaris    1.280.110     1.467.200     1.373.688 
  Afschrijving financiele vaste activa    15.813     15.800     44.090 
  Afschrijving lease Capgemini    697.939     805.000     879.913 
  Afschrijving inhaal   0    1.085.300    0
               
Totaal afschrijvingen    5.216.253     6.449.050     5.538.187 

Toelichting:
4.2.2. Afschrijvingen vaste activa
Afschrijving lease Capgemini: de afschrijvingskosten lease Capgemini zijn lager dan begroot en lager dan 2017. Dit wordt veroorzaakt door een latere implementatie en ingebruikname van de nieuwe hardware dan gepland.

Afschrijvingen: De afschrijvingen zijn ten opzichte van 2017 gedaald met € 0,3 mln. en ten opzichte van de begroting met € 1,2 mln. De afname ten opzichte van 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door een in 2018 doorgevoerde foutenherstel uit 2017 (zie toelichting in B4. Grondslagen voor de jaarrekening). 
De afname ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt doordat in de begroting de inhaalafschrijving is opgenomen naar aanleiding van de verkoop van de Travertijnstraat 6. Deze kosten zijn echter gesaldeerd met de verkoopopbrengst en opgenomen onder 3.5.6 Overige baten.
 

      2018   begroting 2018   2017
      EUR   EUR   EUR
4.3 Huisvestingslasten            
               
4.3.1 Huurlasten    3.360.188     3.226.900     3.212.832 
4.3.2 Verzekeringslasten    83.309     76.600     69.476 
4.3.3 Onderhoudslasten    618.599     729.500     612.948 
4.3.4 Energie en water    610.394     752.500     610.337 
4.3.5 Schoonmaakkosten    930.833     889.800     783.631 
4.3.6 Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting    479.801     511.500     456.306 
4.3.8 Overige    541.884     494.500     387.222 
               
  Totaal huisvestingslasten    6.625.008     6.681.300     6.132.752 

Toelichting:
4.3.5 Schoonmaakkosten
De schoonmaakkosten zijn met € 0,1 mln. gestegen ten opzichte van 2017. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door extra reguliere dag inzet en extra inzet als gevolg van verrichte verbouwwerkzaamheden.
4.3.8 Overige
De overige kosten zijn gestegen met € 0,1 mln. ten opzichte van 2017. Dit betreft een toename van de kosten voor beveiliging van gebouwen. Deze toename wordt veroorzaakt door extra avondopenstelling en de uitvoering van de open- en sluitrondes door medewerkers van het beveiligingsbedrijf.

      2018   begroting 2018   2017
      EUR   EUR   EUR
4.4 Overige lasten            
               
4.4.1 Administratie- en beheer            
  Administratie en beheer    144.022     138.500     149.075 
  Telefoon- en portokosten    661.235     798.000     763.907 
  Accountantskosten    110.661     84.000     67.917 
  Contributies    896.375     972.050     1.063.321 
  Software licenties    1.120.294     1.115.000     899.669 
  Diensten ICT    3.211.231     4.078.500     3.687.969 
  Diensten internet    9.969     10.000     13.162 
     6.153.787     7.196.050     6.645.020 

Toelichting:
4.4.1 Administratie- en beheerlasten
Accountantskosten: De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt:
* controle jaarrekening: € 97.057 (2017: € 50.439).
* overige controleopdrachten: € 13.604 (2017: € 17.478).
* adviesdiensten: € 0 (2017: € 0)
* andere niet-controlediensten: € 0 (2017: € 0)
Bovenstaande honoraria voor onderzoek van de jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2018 ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende 2018 zijn verricht, daarbij opgemerkt dat alle lasten betrekking hebben op Ernst & Young Accountants LLP.
Diensten ICT: de kosten dalen met € 0,5 mln. ten opzichte van 2017 als gevolg van latere uitrol van nieuwe laptops in de organisatie waardoor in de tussenliggende maanden aanzienlijk lagere kosten zijn doorberekend voor het gebruik van de laptops. Daarnaast is de vraag naar externe opslagcapaciteit enorm gedaald wat ook geleid heeft tot lagere kosten.

      2018   begroting 2018   2017
      EUR   EUR   EUR
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leer- en hulpmiddelen            
  Literatuur/abonnementen    85.796     80.000     73.743 
  Materiaalkosten    1.418.595     1.295.500     1.240.724 
  Inkoop materialen    741.939     634.000     617.274 
  Onderhoud/klein inventaris    583.597     560.250     597.102 
  Reprokosten    293.239     279.500     319.304 
  Leerlingactiviteiten    478.173     471.000     975.209 
  Examenkosten    808.365     605.000     517.435 
  Excursies    564.863     515.000     305.028 
  Internationalisering student    315.411     364.000     
  Inkoop Dienstverlening    159.866     123.000     161.987 
     5.449.844     4.927.250     4.807.806 

Toelichting:
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leer- en hulpmiddelen
Materiaalkosten: de stijging van de kosten ad € 0,2 mln. ten opzichte van 2017 wordt met name veroorzaakt door een toename van het aantal deelnemers per september 2018. 
Excursies: de stijging van de kosten ligt in lijn met de stijging van de baten. Zie 3.5.6.

      2018   begroting 2018   2017
      EUR   EUR   EUR
4.4.5 Overige        
  PR-kosten    841.916     867.500     745.753 
  Verzekeringskosten    20.039     40.000     39.540 
  Afschrijving debiteuren    158.148‑    ‑??     231.643 
  Bijdrage expl.kosten. Kluiverboom    100.000     100.000     205.333 
  Kantinekosten    896.036     769.500     855.698 
  Tegemoetkoming schoolkosten    283.945     250.000     219.475 
       1.983.788     2.027.000     2.297.442 
             
               
  Totaal overige lasten    13.587.419     14.150.300     13.750.268 

Toelichting:
4.4.5 Overige 
Afschrijving debiteuren: deze kosten betreft de dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren. Door actief beleid op met name de inburgeringsdebiteuren is een groot deel van de in 2017 als oninbaar geachte vorderingen alsnog geint. Hierdoor is de voorziening vrijgevallen en muteert deze post ten opzichte van 2017 met € 0,4 mln. ten positieve.

Tegemoetkoming schoolkosten: tegenover deze kosten staat een geoormerkte subsidieregeling van OC&W. Er is in 2018 meer vergoeding uitgekeerd aan deelnemers die voor vergoeding in aanmerking komen. De oorzaak hiervan ligt hem voornamelijk in de toename van het aantal deelnemers.

      2018   begroting 2018   2017
      EUR   EUR   EUR
6 Financiële baten en lasten            
               
6.1.1 Rentebaten    2.790     5.000     7.578 
6.2.1 Rentelasten (-/-)    2.039.221‑    2.310.500‑    1.657.408‑
  Totaal financiële baten en lasten    2.036.431‑    2.305.500‑    1.649.830‑
               
               
8 Resultaat deelnemingen            
               
  Resultaat deelnemingen    411.000     425.000     436.272 

Toelichting:
8. Resultaat deelnemingen
Onder het resultaat deelnemingen is het resultaat van het Alfa-college in de CV LOC+ opgenomen over het jaar 2018. De CV zorgt voor de exploitatie van het LOC+ te Hardenberg.