Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Toelichting:
1.1.2.1 Gebouwen en terreinen
In de post gebouwen en terreinen is opgenomen de reguliere investeringen en afschrijvingen alsmede de inhaalafschrijving over de gebouwdelen B en C van het gebouw aan de Voltastraat in Hoogeveen.
1.1.2.3 Inventaris en apparatuur
Lease Capgemini zijn de investeringen als gevolg van het (financial lease) contract met Capgemini. Door de financial leaseconstructie is het Alfa-college geen juridisch eigenaar van deze investeringen. Het project Capgemini betreft de investeringen in de infrastructuur als gevolg van de outsourcing van de IT-diensten.
1.1.2.4 Andere vaste bedrijfsmiddelen
Onder deze post staan de investeringen in het huurpand LOC+ Hardenberg.

    boekwaarde investering desinvestering resultaat Overige boekwaarde
     1/01/18 verstrekt afgelost deelnemingen mutaties 31/12/18
               
1.1.3.1 Deelneming LOC+ Hardenberg  8.897.072  0  440.799   411.000  0  8.867.273 
  Coop. Netwerk ZON  2.269  0 0 0 0  2.269 
               
  Financiële vaste activa  8.899.341  0  440.799   411.000  0  8.869.542 

Toelichting:                        
1.1.3.1 Deelneming LOC+ Hardenberg
In 2006 is de CV LOC+ te Hardenberg opgericht ten behoeve van de bouw van het Lokaal Opleidingen Centrum. De totale kapitaalstorting van het Alfa-college bedraagt € 11,0 mln. Het totale belang van het Alfa-college in de CV LOC+ is 37,07%. Jaarlijks vindt er vanuit de deelneming een terugbetaling van de kapitaalstorting plaats. In 2018 is er een bedrag van € 440.799 ontvangen. Deze ontvangst is opgenomen onder ‘desinvestering afgelost’. 

    31/12/18     31/12/17  
    EUR     EUR  
             
1.2.2.1 Debiteuren algemeen    252.918       344.667 
1.2.2.4 Vorderingen op groepsmaatschappijen    90.480       255.026 
1.2.2.7 Vorderingen op deelnemers    601.613       1.653.681 
1.2.2.8 Overige overheden    1.836.289       1.917.665 
1.2.2.10 Overige vorderingen    43.813       52.285 
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten    564.477       1.067.576 
1.2.2.15 Overige overlopende activa    30.285       5.073 
  Omzetbelasting 4e kwartaal    149.629       168.487 
             
1.2.2.16 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid          
  Stand per 1-1  514.752‑    284.107‑  
  Onttrekking  9.112       998   
  Dotatie  15.793       321.599‑  
  Vrijval  142.355       89.956   
       347.492‑      514.752‑
             
  Vorderingen    3.222.012       4.949.708 
             
             

Toelichting:
1.2.2.7 Vorderingen op deelnemers
De mutatie ten opzichte van 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door actief beleid ten aanzien van het innen van vorderingen op deelnemers regulier MBO-onderwijs en cursisten inburgering.
1.2.2.8  Overige overheden
Dit betreft de vorderingen op gemeenten, provincies en andere overheidsinstellingen.
1.2.2.12 Vooruitbetaalde kosten 
De afname van de vooruitbetaalde kosten wordt veroorzaakt doordat in 2017 een vooruitbetaalde factuur aan Cap Gemini Nederland BV. was opgenomen.
1.2.2.16 Voorziening dubieuze debiteuren
De voorziening bestaat voornamelijk uit de posten die bij het incassobureau liggen.

    EUR     EUR  
             
1.2.4.1 Kasmiddelen  55.619       17.581   
1.2.4.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen  33.355.866       23.337.356   
             
  Liquide middelen    33.411.485       23.354.937 
             
             

2.1 Eigen Vermogen          
      stand per resultaat overige stand per
       1/01/18 2018 mutaties 31/12/18
             
2.1.1.1 Algemene reserve    43.402.015   8.951.119  0  52.353.134 
            0
2.1.1.2 Bestemmingsreserve         0
  Reserve vavo    137.370   512.527  0  649.897 
  Reserve contractactiviteiten    102.197‑  76.273  0  25.924‑
  Reserve educatie    49.803   49.803‑ 0 0
  Reserve cursusgeld    1.340.122   128.493  0  1.468.615 
     1.425.098   667.490  0  2.092.588 
             
2.1.1.3 Bestemmingsreserve Privaat          
  Reserve inburgering    23.215‑  340.216  0  317.001 
       23.215‑  340.216  0  317.001 
             
2.1.1.8 Statutaire reserves (Stichtingskapitaal)    1.066  0 0  1.066 
           
  Eigen vermogen    44.828.179   9.618.609  0  54.446.788 

Toelichting:
2.1 Eigen vermogen
Er zijn geen bepalingen ten aanzien van reserves in de statuten opgenomen, met uitzondering van het stichtingskapitaal. 
2.1.1.1 Algemene reserve
Ingevolge de Wet educatie en beroepsonderwijs wordt het resultaat, met uitzondering van de
mutaties in de bestemmingsreserves, toegevoegd aan de algemene reserve. 
2.1.1.2 Bestemmingsreserve
De reserves vavo, contractactiviteiten, educatie, cursusgeld en inburgering zijn in vorige boekjaren gevormd en er is aan alle gevormde reserves door het College van Bestuur een beperkte bestedingsmogelijkheid gegeven.
In 2014 is een bestemmingsreserve gevormd voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), conform het besluit van het College van Bestuur. Deze reserve dient binnen 3 jaar na het vormen ervan te worden benut.

De reserve contractactiviteiten is in het verleden gevormd door het College van Bestuur aangezien het regulier bekostigd onderwijs niet ten koste mag gaan van de activiteiten en resultaten van contractonderwijs. Aangezien de reserve een negatief saldo betreft, zijn er geen mogelijkheden tot besteding. Momenteel is deze reserve negatief en er wordt aan gewerkt deze negatieve reserve terug te dringen.
De reserve cursusgeld mag worden benut wanneer de ingehouden cursusgelden in enig jaar hoger zijn dan gefactureerd is. Als gevolg van t-2 inhouding is deze bestemmingsreserve in het verleden gevormd.          

De bestemmingsreserves Educatie en Inburgering betreffen beide bestemmingsreserves die gevormd zijn vanuit het behaalde resultaat op inburgeringsactiviteiten. In 2016 zijn deze activiteiten aangemerkt als publiek. Nieuwe inzichten hebben ertoe geleid dat in 2017 deze activiteiten zijn aangemerkt als privaat. 
De Educatiereserve is in 2016 gevormd vanwege het opvangen van explosieve groei en krimp in het inburgeringsproces. Deze publieke bestemmingsreserve is gevormd vanuit het resultaat behaald in 2016 op inburgeringsactiviteiten.
De bestemmingsreserve Inburgering betreft een in 2017 nieuw gevormde bestemmingsreserve. Dit betreft een private bestemmingsreserve gevormd vanuit het behaalde resultaat op inburgeringsactiviteiten. Het negatieve saldo ultimo 2017 is met het positieve resultaat 2018 omgezet in een positief resultaat.

2.2 Voorzieningen              
    stand per 1-1-2018 donaties 2018 ontrekking 2018 vrijval 2018 stand per 31-12-2018 kort dl <1jr lang dl >1jr
2.2.1 Personeels-
voorzieningen
             
  Wachtgelden 4.342.340 1.318.232 1.137.949 1.199.867 3.322.756 937.038 2.385.718
  Langdurig
ziekteverzuim
239.740 126.191 163.580 76.160 126.191 125.774 417
  Transitievergoeding 183.757 0 127.147 56.610 0 0 0
  Duurzame
inzetbaarheid
637.220 498.152 22.427 34.725 1.078.220 136.092 942.128
  Ambtsjubileum 1.432.995 67.632 70.805 173.672 1.256.150 70.805 1.185.345
  Voorzieningen 6.836.052 2.010.207 1.521.908 1.541.034 5.783.317 1.269.709 4.513.608

Toelichting:
2.2.1. Personeelsvoorzieningen
Wachtgelden: De wachtgeldvoorziening bestaat uit de huidige verplichtingen ten aanzien van de toekomstige uitkeringslast. Het uitgangspunt van de berekening van deze verplichting zijn alle ex-medewerkers van het Alfa-college die recht hebben op een WW-uitkering alsmede de prognose van WWplus betreffende de maand december 2018, waarin alle rechthebbenden op de bovenwettelijke wachtgelduitkering vermeld staan. De verplichting betreft verplichtingen tot het uitkeren van werkloosheiduitkeringen (tot en met boekjaar 2020) en de bovenwettelijke uitkering (tot en met boekjaar 2031) aan oud-werknemers, aangezien het Alfa-college hiervoor eigen risicodrager is. 

De inschatting van de verplichtingen zijn op persoonsniveau berekend. Bij het bepalen van de hoogte van de verplichting is op persoonsniveau door de adviseur mobiliteit van het Alfa-college een inschatting gemaakt van de kans op het vinden van werk. Hiervoor voeren zij gesprekken met betrokkenen en/of met het door het Alfa-college ingehuurde re-integratiebureau. Voor het bepalen van de kans hanteren zij de volgende criteria:
1. leeftijd van de ex-medewerk(st)er,
2. omstandigheden die geleid hebben tot het ontslag,
3. persoonlijke omstandigheden/karakter van de ex-medewerk(st)er,
4. arbeidsmarkt-courantheid.

Langdurig ziekteverzuim: In de voorziening langdurig ziekteverzuim is opgenomen de verplichting, die het Alfa-college heeft, tot het in de toekomst doorbetalen van beloningen aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten, waarbij geldt dat:
1. een zieke medewerker langer dan 42 aaneengesloten weken, hetgeen neerkomt op 294 dagen, verzuimd moet hebben;
2. de ziekte of arbeidsongeschiktheid naar verwachting gedurende het resterende dienstverband niet wordt opgeheven; er zal dus geen sprake zijn van volledige re-integratie.

Transitievergoeding: De voorziening transitievergoeding betreft de kosten van de ontslagvergoedingen voor de personen waarvan per balansdatum bekend is dat het Alfa-college voornemens is het dienstverband te beëindigen. Deze voorziening is ultimo 2018 geheel vrijgevallen vanwege gewijzigde wet- en regelgeving omtrent uitbetaalde ontslagvergoedingen na langdurig ziekte.

Duurzame inzetbaarheid: De voorziening duurzame inzetbaarheid bestaat uit de verplichtingen ten aanzien van de regeling seniorenverlof en is tegen contante waarde gewaardeerd. 
Bij de berekening is uitgegaan van de populatie vaste medewerkers binnen het Alfa-college in de leeftijdscategorie 52- tot en met 67-jarigen met een dienstverband binnen de cao >5 jaar aaneengesloten en met een werktijdfactor-omvang van minimaal 0,4. Bij de berekening is rekening gehouden met dezelfde blijfkans als gebruikt voor de ambtsjubileumvoorziening (zie hieronder). Er is geen rekening gehouden met indexatie van het salaris van de in de voorziening opgenomen medewerkers. Bij de bepaling is tevens gebruikgemaakt van een inschatting van de gebruikmakingskans.
In de voorziening zijn de volgende categorieën meegenomen: 
- werknemers die in 2018 aan alle criteria van de regeling voldoen en tevens gebruik maken van de regeling;
- werknemers die in 2018 aan alle criteria van de regeling voldoen, echter geen gebruik maken van de regeling;
- werknemers die binnen 5 jaar aan de criteria van de regeling gaan voldoen (categorie D). 
Voor deze categorieën is gebruik gemaakt van de gegevens over 2019.

Ambtsjubileum: De ambtsjubileumvoorziening bestaat uit de huidige verplichting ten aanzien van toekomstige uitkeringen van jubileum gratificaties, conform cao MBO. De voorziening is tegen contante waarde gewaardeerd.
Bij de berekening is uitgegaan van de populatie medewerkers met een vast dienstverband binnen het Alfa-college per ultimo 2018. Deze populatie bestaat uit 22- tot en met 66-jarigen met een blijfkans oplopend van 16% naar 95%. Bij de berekening van de blijfkans is tevens rekening gehouden met de actuele gegevens van het CBS inzake de levensverwachting. Er is rekening gehouden met indexatie van het salaris van de in de voorziening opgenomen medewerkers.

2.3 Langlopende schulden            
    stand per 1-1-2018 aangegane leningen aflossing stand per 31-12-2018 looptijd >1 jaar looptijd >5 jaar Rentevoet
2.3.5 Schulden aan
Ministerie van Financiën
             
Ministerie van Financiën (574) 7.310.000 0 430.000 6.880.000 6.450.000 4.730.000 3,39%
Ministerie van Financiën (575) 5.383.333 0 316.667 5.066.666 4.749.999 3.483.331 3,78%
  Ministerie van Financiën (2736) 9.600.000 0 0 9.600.000 9.600.000 0 0,10%
  Ministerie van Financiën (3303) 0 17.000.000 850.000 16.150.000 15.300.000 11.900.000 0,79%
    22.293.333 17.000.000 1.596.667 37.696.666 36.099.999 20.113.331  
                 
2.3.7 Overige langlopende schulden              
  ING 650118294 12.150.000 0 12.150.000 0 0 0 4,50%
  ING 650142330 8.100.000 0 8.100.000 0 0 0 4,95%
  Capgemini 509.507 731.287 532.651 708.143 708.143 0 4,50%
    20.759.507 731.287 20.782.651 708.143 708.143 0  
                 
  Totaal 43.052.840 17.731.287 22.379.318 38.404.809 36.808.142 20.113.331  

Toelichting:
2.3 Langlopende schulden
De aflossing voor het jaar 2019 ad € 2,0 mln. is opgenomen onder kortlopende schulden.
Er is een kredietfaciliteit aangegaan voor LOC+ te Hardenberg, op basis van gemeentegarantie, ad € 9,6 mln. Deze gemeentegarantie heeft een looptijd tot en met september 2021. 
Er is een recht tot eerste hypotheek afgegeven aan het Ministerie van Financiën op de panden van het Alfa-college voor een totaalbedrag van € 39,6 mln.

Volgens opgave van het ministerie bedraagt de reële waarde van de langlopende schulden die zijn afgesloten bij het Ministerie van Financiën respectievelijk € 9.308.464 (lening 574), € 7.043.456 (lening 575), € 9.605.575 (lening 2736) en € 17.738.074 (lening 3303). Om deze marktwaarde te bepalen heeft het ministerie alle toekomstige kasstromen contant gemaakt met de rentecurve van 3 april 2019. 

De leningen 650118294 en 650142330 van de ING Bank zijn in 2018 volledig afgelost en er is een herfinanciering aangegaan bij het Ministerie van Financiën (lening 3303).

De schuld bij Capgemini betreft de schuld inzake het (financial lease) contract. Aangezien in dit contract geen te betalen rentepercentage wordt vermeld, is de nominale rentevoet gesteld op 4,5%. De nominale leasebetalingen voor de periode langer dan een jaar na balansdatum bedragen € 708.143. De leasebetalingen die als last zijn verwerkt in 2018, bedragen € 697.939.

2.4 Kortlopende schulden 31/12/18     31/12/17  
    EUR     EUR  
             
2.4.1 Kredietinstellingen    2.043.851       2.371.868 
2.4.7 Vooruit gefactureerde termijn projecten    2.717.475       2.360.520 
2.4.8 Crediteuren    2.022.581       2.617.186 
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen    3.559.094       3.252.982 
2.4.10 Pensioenen    938.675       842.923 
2.4.12 Accountants- en administratiekosten    55.000       55.000 
2.2.14 Vooruitontvangen subsidies OCW    1.220.735       848.630 
2.4.17 Vakantiegeld en vakantiedagen    2.721.069       2.544.320 
2.4.18 Te betalen interest    208.592       238.135 
2.4.19 Overige overlopende passiva    1.694.541       823.289 
             
  Kortlopende schulden    17.181.613       15.954.853 

Toelichting:
2.4.1 Kredietinstellingen
Onder kredietinstellingen is de aflossing van de langlopende leningen weergegeven voor het kalenderjaar 2019.
2.4.7 Vooruit gefactureerde termijn projecten
Het bedrag ad € 2,8 mln. bestaat voornamelijk uit vooruitontvangen en nog te besteden projectgelden. Tevens is in dit saldo opgenomen vooruitgefactureerde omzet vavo, vooruitgefactureerde omzet contractactiviteiten en vooruitgefactureerde bijdragen keuzevakken.
2.4.2.14 Vooruitontvangen subsidies OCW
Het bedrag ad € 1,2 mln. betreft de nog te besteden geoormerkte subsidies. Een specificatie van de geoormerkte subsidies is opgenomen in Model G. De verantwoorde balanspositie sluit niet zichtbaar aan op model G aangezien de nog te besteden middelen van geoormerkte gelden zoals verantwoord in model G1 ook in de schuld voor vooruitontv. geoormerkte OCW-subsidies is opgenomen. 
2.4.19 Overige overlopende passiva
Dit saldo betreft voornamelijk nog te betalen facilitaire kosten over het 4de kwartaal 2018 wo. huurkosten.