Staat van Baten en Lasten over 2018

Staat van Baten en Lasten over 2018

    31/12/18   begroting 2018   31/12/17
    EUR   EUR   EUR
  Baten          
3.1 Rijksbijdragen  102.729.536     99.016.291     95.910.670 
3.2 Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden  1.663.537     1.614.500     1.425.892 
3.3 Wettelijke college-/cursus-/examengelden  128.493     30.000     118.805 
3.4 Baten werk in opdracht van derden  6.417.987     5.716.902     6.710.843 
3.5 Overige baten  4.332.608     4.100.210     4.122.189 
             
  Totaal baten  115.272.161     110.477.903     108.288.399 
             
  Lasten          
4.1 Personeelslasten  78.259.225     78.143.902     78.006.649 
4.2 Afschrijvingen  5.216.253     6.449.050     5.538.187 
4.3 Huisvestingslasten  6.625.008     6.681.300     6.132.752 
4.4 Overige lasten  13.587.419     14.150.300     13.750.268 
             
  Totaal lasten  103.687.905     105.424.552     103.427.856 
             
             
  Saldo baten en lasten  11.584.256     5.053.351     4.860.543 
             
             
6 Financiële baten en lasten  2.036.431‑    2.305.500‑    1.649.830‑
             
8 Resultaat deelnemingen  411.000   425.000   436.272 
             
             
  Resultaat  9.958.825     3.172.851     3.646.985