Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Rijksbijdrage
Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs is het Alfa-college aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds MBO. Indien het eigen vermogen van de stichting onder het vastgestelde minimum komt, dient iedere instelling naar rato van de in het boekjaar ontvangen rijksbijdrage het eigen vermogen aan te zuiveren. Deze verplichte bijdrage geldt tot een maximum van 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage.

Contracten
Onderstaand zijn opgenomen de verplichtingen inzake de aangegane contractbedragen voor de resterende looptijd:

instantie betreft   contract tot (x € 1.000)   < 1 jaar   < 5 jaar
                 
Hunebouw BV (1) Her-/verbouw Voltastraat 33   maart 2021  12.291     5.832     6.460 
Gemeente Hardenberg Sporthal de Slag, onderwijs/instructieruimte   september 2027  113     11     56 
CV Beheersmaatschappij LOC+ (2) Huur ruimte   september 2027  12.005     1.385     6.926 
LOC Scooterruimte LOC+   september 2027  110     13     63 
Gemeente Groningen Huur Kardingeplein   januari 2024  1.426     285     1.426 
Menzis Huur en servicekosten   juli 2020  327     218     109 
Brivec Huur en servicekosten   december 2022  861     215     645 
Capgemini (3) Outsourcing IT-diensten   juli 2020  4.570     3.061     1.509 
Effektief Schoonmaak   januari 2022  2.201     734     1.467 
Kreeft Huur en servicekosten   november 2030  3.650     304     1.521 
CWS Schoonmaakartikelen   juli 2022  208     59     149 
Trigion Beveiliging   februari 2022  1.112     350     762 
Homij Preventief technisch onderhoud installaties   januari 2024  573     115     458 
Engie Preventief technisch onderhoud installaties   januari 2024  231     46     184 
E-On Levering elektra   januari 2020  260     260    0
Eneco Levering gas   januari 2020  300     300    0
Pelican Rouge Warme drankenvoorziening   september 2022  181     38     143 

1) Hunebouw BV
De locatie aan de Voltastraat 33 in Hoogeveen wordt de komende jaren gerevitaliseerd. De contractspartner hiervoor is Hunebouw BV.
2) LOC+ / Gemeente Hardenberg
De gemeente Hardenberg heeft de huur met het Alfa-college formeel per 31-8-2018 opgezegd. De verwachting is dat wij deze ruimten rechtstreeks van het LOC+ gaan huren. De onderhandelingen hiervoor zijn gaande.
3) Capgemini    
Het betreft hier de contractwaarde voor de kosten van de dienstverlening. De kosten van de werkplekken (afschrijvingen hardware) zijn opgenomen als financial lease en daardoor zichtbaar als langlopende schuld en materiële vaste activa respectievelijk 2.3.5 en 1.2.2 van hoofdstuk B5.

Duurzame inzetbaarheid
Op grond van de cao MBO is met ingang van 1 oktober 2015 een budget voor duurzame inzetbaarheid van toepassing. Deze regeling kent twee onderdelen, namelijk het persoonlijk budget en aanvullende rechten voor oudere werknemers (verder: seniorenverlof, zie 2.2.1). Conform cao heeft iedere werknemer recht op een persoonlijk  budget van 50 uur ten behoeve van zijn of haar duurzame inzetbaarheid. Aangezien deze uren niet kunnen worden gespaard, zal per balansdatum geen sprake zijn van een saldo te waarderen verlofuren; er is derhalve, ten aanzien van het persoonlijk budget, geen voorziening dan wel verplichting gevormd per balansdatum.

Kredietfaciliteiten
Er is een kredietfaciliteit aangegaan voor LOC+ te Hardenberg, op basis van gemeentegarantie, ad € 9,6 mln. Deze gemeentegarantie heeft een looptijd tot en met september 2021. 

Er is een kredietfaciliteit verstrekt door de ING. Het betreft een kredietfaciliteit ING Intraday van in totaal € 8,5 mln. zonder einddatum. Dit betreft het maximale bestedingslimiet dat per dag aan betalingen gedaan kan worden van de ING betaalrekening. Dagelijks wordt het saldo bij de ING afgeroomd dan wel aangevuld door het Ministerie van Financiën.