Kasstroomoverzicht 2018

Kasstroomoverzicht 2018

  31/12/18     31/12/17  
  EUR     EUR  
Kasstroom uit operationele activiteiten          
Saldo Baten en Lasten  11.584.256       4.860.543   
     
Aanpassing voor:          
Afschrijvingen  5.216.253       5.538.188   
Mutaties voorzieningen  1.052.735‑      1.950.122   
           
Overige balansmutaties *  440.799       587.732   
           
Veranderingen in vlottende middelen:          
Vorderingen  1.727.696       913.851‑  
Schulden  715.098     1.037.874   
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties    18.631.367       13.060.608 
           
Ontvangen interest  2.790       7.578   
Betaalde interest  2.039.221‑      1.657.408‑  
     2.036.431‑    1.649.830‑
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten    16.594.936       11.410.778 
           
Kasstroom uit investeringsactiviteiten          
Investeringen in materiële vaste activa  2.105.224‑      1.723.698‑  
Crediteuren inzake investeringen  511.662       180.856   
Desinvesteringen in materiële vaste activa  434.492      0  
Investeringen in deeln. en/of samenwerkingsverb. 0     0  
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten    1.159.070‑      1.542.842‑
         
Kasstroom uit financieringsactiviteiten          
Nieuw opgenomen leningen  17.000.000      0  
Aflossing langlopende schulden  22.379.318‑      2.419.022‑  
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten    5.379.318‑      2.419.022‑
           
Mutatie liquide middelen    10.056.548       7.448.914 

Toelichting

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. In het kasstroomoverzicht wordt onderscheid gemaakt tussen operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. De mutatie liquide middelen (€ 10.056.548) komt overeen met de mutatie van de stand van liquide middelen tussen 31-12-2017 en 31-12-2018.