Bijlagen deel A

Bijlage 1 - Verantwoordelijk schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk valt onder de paraplu van begeleiden en coachen op het Alfa-college. Het aanbod voor schoolmaatschappelijk werk richt zich bij het Alfa-college op studieproblematiek veroorzaakt, in stand gehouden of verergerd door sociaal-emotionele of psychische problemen en/of spijbelproblematiek. Coaches, orthopedagogen, loopbaanexperts, pastores, verzuimcoördinatoren, coördinatoren sociale veiligheid en RMC- en leerplichtambtenaren houden zich bezig met signaleren, doorvragen, begeleiden en doorverwijzen. We kennen geen aparte functie van schoolmaatschappelijk werker in ons functiebouwwerk, de taken zijn geïntegreerd in de bestaande functies van onze ondersteuning. We zien in de praktijk dat problematiek zich vaak gecombineerd aandient. De medewerker van het loopbaancentrum pakt de vraag op zonder dat de student meteen doorverwezen hoeft te worden. We werken met een digitaal begeleidingsvolgsysteem, Eduarte. Het Alfa-college besteedt ongeveer 25 fte aan het loopbaancentrum en daarvan komt ongeveer een vijfde deel uit het budget van schoolmaatschappelijk werk.

Als de problematiek gecompliceerd is, worden de externe partners ingeschakeld. Bij deze bespreking zijn op alle locaties externe partners aanwezig, onder wie uiteraard de leerplichtambtenaar of de RMC-medewerker. Daarnaast is vaak een medewerker van de gemeente of van een zorginstelling aanwezig of bereikbaar of een expert op het gebied van de problematiek die op de locatie op dat moment urgent is, zoals verslaving, geestelijke gezondheid of financiën/huisvesting. In Groningen loopt een project in het kader van voortijdig schoolverlaten in samenwerking met de MJD, genaamd ‘de School als Wijk’. Externe hulpverleners zijn enkele dagdelen per week op een schoollocatie aanwezig voor met name studenten op niveau 1 en 2. De hulpverleners kunnen studenten snel toeleiden naar de beste ondersteunende trajecten. Diverse gemeenten hebben het afgelopen jaar veel energie moeten steken in de inrichting van hun (jeugd)zorg. Dat stelde ons als school voor een nieuwe uitdaging. Gelukkig hebben de gemeenten in de provincie Groningen voor deelnemers jonger dan 18 jaar de handen ineen geslagen en dit heeft geleid tot een provinciaal aanbod, zoals het RIGG productenboek 18- en ‘de School als Wijk’.

De laatste jaren signaleren we steeds meer problemen op het gebied van huisvesting en financiën die belemmerend zijn voor de schoolcarrière. Bij deze problematiek werkt het Alfa-college vaak samen met andere mbo-instellingen en gemeenten. Zo hebben we voor de toedeling van de gelden op basis van de Regeling tegemoetkoming schoolkosten 18- , verstrekt door OCW, een regionale procedure met de 8 mbo-instellingen in Noord-Nederland en diverse afdelingen van Stichting Leergeld afgesproken. Ook is het Alfa-college actief met externe partners in de projecten 'Kamers met Kansen' en 'Proefveld op maat'. Dit laatste project is voor ex-dakloze jongeren die terug willen naar het onderwijs.

Mede door de nauwe samenwerking van onze interne loopbaanmedewerkers met onze externe partners is het vsv-percentage van het Alfa-college al jaren lang lager dan gemiddeld. We zien de afgelopen jaren dat het aantal studenten dat om persoonlijke redenen met school stopt, toeneemt. In 2018 hebben we ons gericht op nauwe aansluiting bij de nieuwe gemeentelijke zorgstructuren en intern op de verbetering van de reguliere basisondersteuning d.m.v. scholing aan docenten en coaches. Door de nieuwe wet op de toelating in het mbo, moeten we extra aandacht besteden aan de adviseringsvaardigheden van intakers.

Bijlage 2 - Toegankelijkheid en toelatingsbeleid

In het onderstaande tabel zijn opgenomen de toelatingscriteria zoals die golden voor toelating in het schooljaar 2018-2019. Met ingang van 1 augustus 2018 gelden de toelatingsvoorwaarden zoals opgenomen in de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’.

niveau de wettelijke eisen ten aanzien van vooropleidingsniveau, zoals bepaald in de WEB bijzonderheden
1 Entree-opleiding
Instromers op dit opleidingsniveau beschikken niet over een diploma. Er zijn drie voorwaarden aan inschrijving van deze doelgroep:
- leeftijd vanaf 16 jaar, op 1 augustus vooraf-gaand aan het schooljaar waarin gestart wordt met Entree;
- niet in het bezit van een diploma dat toelating biedt tot mbo-2, 3 of 4;
- afgelopen 2 jaar niet ingeschreven in een niveau 1/Entree opleiding.
Aanmelders voor Entree kunnen ook verwezen worden naar een externe zorg‐ of begeleidingspartner. Samen met deze partners kan een pre-Entree programma worden opgesteld, waarin gewerkt wordt aan schoolbaarheid en leerbaarheid. Ook n.a.v. het Studieadvies binnen 4 maanden, kan een student doorverwezen worden naar een ander traject.
Een diploma van een Entree-opleiding kent twee mogelijke uitstroomadviezen: richting arbeidsmarkt of doorstroom naar niveau 2. Voor doorstroom naar niveau 2 is het perspectief op 2F voor Nederlands en rekenen cruciaal.
2 Basisberoepsopleidingen
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma entree-opleiding of niveau 1/AKA
- diploma vmbo bb
- diploma mavo
In uitzonderingsgevallen kan een instromer zonder vmbo-diploma toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 2 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.
3 Vakopleidingen
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma vmbo kb, gl of tl
- diploma mavo
- overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
- diploma mbo niveau 2
In uitzonderingsgevallen kan de jongere zonder vmbo-diploma of met een diploma vmbo-bb, toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 3 of 4 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.
4 Middenkaderopleidingen
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma vmbo kb, gl of tl
- diploma mavo
- overgangsbewijs klas 3-4 havo/vwo
- diploma mbo niveau 2 of 3
In uitzonderingsgevallen kan de jongere zonder vmbo-diploma of met een diploma vmbo-bb, toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 3 of 4 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.
4 Specialistenopleidingen
Voor inschrijving dienen instromers te beschikken over:
- diploma mbo niveau 3 in zelfde beroep of opleiding
In uitzonderingsgevallen kan de jongere zonder vmbo-diploma of met een diploma vmbo-bb, toch toegelaten worden tot een opleiding op niveau 3 of 4 door gebruik te maken van de regeling Bijzondere Toelating. De verklaring van het succesvol doorlopen van deze procedure wordt in het dossier van de student opgenomen.

Bijlage 3 - Aantal deelnemers

Beroepsonderwijs regio's

Beroepsonderwijs regio's
    2016 2017 2018
Groningen BBL 998 1.107 1.272
  BOL 6.572 6.513 6.568
  BOL dt 0 0 0
    7.570 7.620 7.840
Hoogeveen BBL 487 533 637
  BOL 2.006 1.990 1.880
  BOL dt 0 0 0
    2.493 2.523 2.517
Hardenberg BBL 590 637 566
  BOL 1.401 1.473 1.376
  BOL dt 0 0 0
    1.991 2.111 1.798
subtotaal BBL 2.075 2.277 2.475
  BOL 9.979 9.976 9.824
  BOL dt 0 0 0
totaal   12.054 12.253 12.299

Beroepsonderwijs niveaus

Beroepsonderwijs niveaus
  2016 2017 2018
niveau 1 372 390 441
niveau 2 2.344 2.409 2.520
niveau 3 3.252 3.234 2.803
niveau 4 6.086 6.220 6.535
totaal 12.054 12.253 12.299

Vavo en Educatie

Vavo en Educatie
  2016 2017 2018
educatieve trajecten 1.707 2.147 1.912
VAVO 626 630 655
totaal 2.223 2.777 2.567

Educatie

Educatie
    Groningen Leek Hoogeveen Hardenberg Totaal
WEB-trajecten Taal en Rekenen 32 19 51 0 102
  Alfabetisering allochtonen WEB 0 0 3 0 3
  Nederlands als tweede taal NT2 358 163 148 2 671
  subtotaal 390 182 202 2 776
Niet-WEB-trajecten Alfabetisering allochtonen niet WEB 0 0 0 0 0
  Inburgering 606 95 182 188 1.071
  Re-integratie 0 0 0 0 0
  Activering 0 0 0 0 0
  Formele Educatie 65 0 0 0 65
  subtotaal 671 95 182 188 1.136
  Totaal 1.061 277 384 190 1.912

Entree NT2

Entree NT2
     1‑okt‑16      1‑okt‑17      1‑okt‑18    
    Entree NT2 Entree Totaal Entree NT2 Entree Totaal Entree NT2 Entree Totaal
Groningen BOL 75 197 272 62 218 280 77 247 324
  BBL 0 0 0 0 0 0 0 13 13
Hoogeveen BOL 27 25 52 30 20 50 15 24 39
  BBL 0 7 7 0 6 6 0 0 0
Hardenberg BOL 23 18 41 25 28 53 44 22 66
  BBL 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Totaal   125 247 372 117 273 390 136 306 442

Bijlage 4 - Resultaten deelnemerstevredenheid

Regio Groningen     Hardenberg     Hoogeveen     Alfa-college    
Clusterscores 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
Informatie 3,5 3,3 3,8 3,6 3,4 3,8 3,6 3,4 3,8 3,6 3,3 3,8
Lessen/programma 3,6 3,3 3,4 3,7 3,5 3,5 3,6 3,4 3,6 3,6 3,4 3,5
Toetsing en examinering 3,9 3,6 3,8 4 3,7 3,9 4 3,7 3,9 3,9 3,6 3,8
Studiebegeleiding 3,7 3,4 3,6 3,8 3,6 3,6 3,7 3,5 3,6 3,7 3,5 3,6
Onderwijsfaciliteiten 3,9 3,5 3,7 3,8 3,5 3,7 3,8 3,5 3,7 3,8 3,5 3,7
Vaardigheden en motivatie 3,7 3,4 3,5 3,6 3,4 3,4 3,6 3,5 3,6 3,6 3,4 3,5
Stage (BOL) 3,6 3,2 3,6 3,9 3,3 3,7 3,8 3,4 3,8 3,7 3,3 3,6
Werkplek (BBL) 3,9 3,8 3,8 4 3,8 3,9 3,9 3,8 3,4 3,9 3,8 3,8
(Studie)loopbaanbegeleiding 3,5 3,2 3,6 3,6 3,3 3,7 3,5 3,4 3,8 3,5 3,2 3,7
Rechten en plichten 3,5 3,2 3,3 3,5 3,3 3,3 3,5 3,3 3,3 3,5 3,2 3,3
Sfeer en veiligheid 3,9 3,6 3,8 4 3,7 3,9 3,8 3,6 3,8 3,9 3,6 3,8
Algemene tevredenheid     3,8     3,8     3,7     3,8

Bijlage 5 - Studiesucces

Jaarresultaat

Jaarresultaat
  2013 t/m 2016 2014 t/m 2017 2015 t/m 2018 Norm
niveau        
2 74,0 73,5 71,2 67,0
3 75,2 74,7 74,9 68,0
4 76,0 78,2 75,5 68,0
Totaal 75,2 75,2 74,2  

Diplomaresultaat

Diplomaresultaat
  2013 t/m 2016 2014 t/m 2017 2015 t/m 2018 Norm
niveau        
2 66,1 65,9 64,8 61,0
3 77,8 77,6 77,3 70,0
4 80,2 80,7 79,6 70,0
Totaal 76,4 76,7 76,0  

Startersresultaat

Startersresultaat
  2013 t/m 2016 2014 t/m 2017 2015 t/m 2018 Norm
niveau        
2 84,7 84,7 84,3 79,0
3 84,7 83,8 84,6 82,0
4 87,6 87,6 86,7 82,0
Totaal 86,0 85,9 85,5  

Rendement Entree

Rendement Entree
  2013 t/m 2016 2014 t/m 2017 2015 t/m 2018
niveau      
1 77,3 76,2 76,8

Voor dit rendementscijfer is geen landelijke norm gedefinieerd.

Bijlage 6 - Beroepsopleidingenaanbod

  Groningen Hoogeveen Hardenberg Assen
Bouwtechnische opleidingen X X  X  
Brood en Banket   X    
Commerciële opleidingen X X X  
Detailhandel X X X  
Dienstverlening niveau 2 X X X  
Dokters-, tandarts-, apothekersassistent   X    
Elektrotechniek X X X  
Engineering X X    
Entree-opleidingen X X X  
Facilitaire dienstverlening X X X  
Financiële opleidingen X X X  
Game architecture & design X      
Haarverzorging X X    
Horeca X X X  
Hout en Meubel X      
ICT X X X  
Installatietechniek X X X  
Interieurdesign X      
Juridische opleidingen X   X  
Koudetechniek X      
Maintenance X      
MBO-Productonderzoeker (Human technology) X      
MBO-Verpleegkundige X X X  
Metaal/Werktuigbouwkunde   X X  
Mode X X    
Motorvoertuigentechniek   X    
MultiMedia Design X      
Onderwijsassistent X X X  
Schoonheidsverzorging X X    
Secretariële opleidingen X X X  
Sociaal-agogisch werk X X X  
Sociaal-cultureel werk X      
Sport en bewegen X     X
Transport en logistiek   X X  
Uniformberoepen X X    
VAVO (vmbo-tl/havo/vwo) X      
Verzorgende-IG X X X  
Weg- en Waterbouw X      

Bijlage 7 - Overzicht keuzedelen

Admiraal de Ruyterlaan

Admiraal de Ruyterlaan
Keuzedeel
2D tekenen
Aardbevingsbestendig bouwen
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening gesc
Architectuur trainee
Basisvaardigheden elektrotechnische instal
Basisvaardigheden werktuigkundige installa
Digitale technieken en productievoorbereid
Digitale vaardigheden basis
Digitale vaardigheden gevorderd
Duurzaam vakmanschap Werktuigkundige insta
Duurzaamheid in het beroep B
Duurzaamheid in het beroep C
Duurzaamheid in het beroep D
Elektro en installatietechniek voor de bo
Embedded Design
Engels in de beroepscontext A2
Experimenteren met materialen en technieke
Grondwerk
Inspelen op innovaties geschikt voor n 4
Lastechnieken gevorderd
Maatvoeringstechnieken
Methodisch ontwerpen
Ondernemend gedrag (geschikt voor n3&4)
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1
Oriëntatie op ondernemerschap
Persoonlijke werkvoorbereiding complexe me
Persoonlijke werkvoorbereiding eenvoudige
Rekenen 3F
Rioleringstechnieken
Schoonmaken
Schoonmetselwerk
Solliciteren
Toepassing natuurlijke koudemiddelen in de
Uitzetten en Maatvoeren
Verdieping techniek en materialenkennis
Verrijking leervaardigheden
Virtual en augmented reality
Voorbereiding hbo
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de technie
Wandtegels Lijmen
Warmtepompen en warmteterugwinningsinst
Werken met hulpmiddelen en machines voor

Atoomweg

Atoomweg
Keuzedeel
Agile game productie
Digitale vaardigheden gevorderd
Duurzaamheid in het beroep D
Infographics en uitleganimaties
Interaction design
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3
Verdieping software
Voorbereiding hbo
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de tech

Boumaboulevard

Boumaboulevard
Keuzedeel
Algemene economie
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening
Art&Design
Artwork en dessins
Basis Webdevelopment
Digitaal patroontekenen 1 (basis)
Digitale vaardigheden basis
Digitale vaardigheden gevorderd
Duits in de beroepscontext A2
Duits in de beroepscontext B1
Duurzaamheid in het beroep B
Duurzaamheid in het beroep D
Engels in de beroepscontext B1
Experimentele modevormgeving
Hbo doorstroom handel
Imagestyling
Infographics en uitleganimaties
Inkomstenbelasting en omzetbelasting
Inspelen op innovaties geschikt voor nivea
Interaction design
Internationaal I: bewustzijn (intercult)
Internationaal II: werken in het buitenlan
Internationalisering en internationaal
Juridisch secretaresse
Klantcontact en verkoop
Kleurvormgeving
Lean en creatief
Leidinggeven
Logistieke vakkennis en vaardigheden
Medisch secretaresse
Ondernemend gedrag (geschikt voor niv 3/4)
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1
Ondernemerschap mbo
Online marketing en het toepassen van e co
Organisatie interne evenementen
Oriëntatie op ondernemerschap
Packaging design
Persoonlijk profileren
Rekenen 3F
Security in systemen en netwerken 1
Spaans in de beroepscontext A2
Veilig programmeren
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond
Verdieping sociale zekerheid
Verdieping software
Verrijking leervaardigheden
Voorbereiding hbo
Voorbereiding hbo kunstonderwijs
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de technie

Kardingerplein

Kardingerplein
Keuzedeel
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening gesc
Drank en HorecaWet (DHW)
Duits in de beroepscontext A2
Engels in de beroepscontext A2
Internationaal I: bewustzijn (interculture
Nederlands 3F
Ondernemend gedrag (geschikt voor n3 en 4)
Voorbereiding hbo

Kardingerweg

Kardingerweg
Keuzedeel
Beachsporten
Digitale vaardigheden basis
Doorstroom naar sport & bewegen niveau 3
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs
Gezonde leefstijl
Instructeur conditie /hersteltraining
Instructeur dans/bewegen op muziek
Instructeur fitness
Instructeur gymnastiek
Instructeur judo
Instructeur overige sporten
Instructeur skiën
Instructeur zwemonderwijs
Internationaal II: werken in het buiten
Leider sportieve recreatie
Lifeguard
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3
Oriëntatie op ondernemerschap
Outdoor activiteiten
Persoonlijk profileren
Specifieke doelgroepen sport en bewegen
Sportmassage
Sportspecialisatie basis nr. 1
Sportspecialisatie instructeur
Sportspecialisatie trainer coach
Topsportvaardigheden
Trainer coach basketbal
Trainer coach handbal
Trainer coach hockey
Trainer coach overige sporten
Trainer coach tennis
Trainer coach voetbal
Trainer coach volleybal
Veilig sportklimaat
Verdieping instructeur
Verrijking leervaardigheden
Voorbereiding hbo
Voorbereiding pabo

Kluiverboom

Kluiverboom
Keuzedeel
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening
Aziatische keuken
Barbier
Combifunctionaris IKC / Brede School
Complementaire zorg
Digitale vaardigheden basis
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij
Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn
Duits in de beroepscontext A2
Duurzaamheid in het beroep D
Eetcultuur en wensen
Engels in de beroepscontext A2
Ernstig meervoudige beperkingen
Expressief talent
Gezonde leefstijl
Hairstyling
Helpende plus
Imagestyling
Internationaal II: werken in het buiten
Klantcontact en verkoop
Mensen met niet aangeboren hersenletsel
Nagelstyling
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1
Ondernemerschap mbo
Ontwikkelingsgericht werken in de VVE
Oriëntatie op ondernemerschap
Pedicurebehandelingen uitvoeren
Persoonlijk profileren
Schoonmaken
Solliciteren
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond
Verrijking leervaardigheden
Visagie
Voorbereiding hbo
Voorbereiding pabo
Wellness en sauna
Werken met baby's
Wijkgericht werken
Wijnkennis 1
Zorg en technologie

Parkweg 1

Parkweg 1
Keuzedeel
ADR stukgoed
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening
Assisteren bij Sport en Recreatie
Aziatische keuken
Basis Webdevelopment
Combifunctionaris IKC / Brede School
Complementaire zorg
Deelmarkten vervoer 1
Digitale vaardigheden basis
Digitale vaardigheden gevorderd
Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij
Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs
Duits in de beroepscontext A2
Duits in de beroepscontext B1
Duurzaamheid in het beroep B
Duurzaamheid in het beroep C
Duurzaamheid in het beroep D
Eetcultuur en wensen
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs
Engels in de beroepscontext A2
Engels in de beroepscontext B1
Engels in de beroepscontext B2
Expressief talent
Helpende plus
Import en exportdocumenten (geschikt voor
Inspelen op innovaties geschikt voor n2
Inspelen op innovaties geschikt voor n3
Inspelen op innovaties geschikt voor n4
Instroom pabo aardrijkskunde
Instroom pabo geschiedenis
Internationaal I: bewustzijn (intercult)
Internationaal I: overbruggen (intercultur
Internationaal II: werken in het buitenlan
Jeugd en opvoedhulp
Klantcontact en verkoop
Lean en creatief
Leidinggeven
Mensen met licht verstandelijke beperking
Mensen met niet aangeboren hersenletsel
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor n34
Ondernemerschap mbo
Ontwikkelingsgericht werken in de VVE
Organisatie interne evenementen
Oriëntatie op ondernemerschap
Ouder wordende mensen met een verstand
Rekenen 3F
Schoonmaken
Security in systemen en netwerken 1
Spaans in de beroepscontext A2
Veilig programmeren
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond
Verrijking leervaardigheden
Verzorgende en verpleegtechnische handelin
Voorbereiding hbo
Werken met baby's
Wijkgericht werken
Wijnkennis 2
Zorginnovaties en technologie

Parkweg 3

Parkweg 3
Keuzedeel
2D tekenen
3D tekenen
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening gesc
Digitale technieken en productievoor
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs
Duits in de beroepscontext A1
Duits in de beroepscontext A2
Duurzaamheid in het beroep A
Duurzaamheid in het beroep B
Duurzaamheid in het beroep C
Elektro en installatietechniek voor de bo
Inspelen op innovaties geschikt voor nivea
Ondernemerschap mbo
Rekenen 3F
Uitzetten en Maatvoeren
Verdieping techniek en materialenkennis

Salland

Salland
Keuzedeel
Beachsporten
Digitale vaardigheden basis
Doorstroom naar sport & bewegen niveau 3
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs
Gezonde leefstijl
Instructeur conditie /hersteltraining
Instructeur dans/bewegen op muziek
Instructeur fitness
Instructeur gymnastiek
Instructeur judo
Instructeur overige sporten
Instructeur skiën
Instructeur zwemonderwijs
Internationaal II: werken in het buiten
Leider sportieve recreatie
Lifeguard
Ondernemend gedrag (geschikt voor n3/4)
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1
Oriëntatie op ondernemerschap
Outdoor activiteiten
Persoonlijk profileren
Specifieke doelgroepen sport en bewegen
Sportmassage
Sportspecialisatie basis nr. 1
Sportspecialisatie instructeur
Sportspecialisatie trainer coach
Topsportvaardigheden
Trainer coach basketbal
Trainer coach handbal
Trainer coach hockey
Trainer coach overige sporten
Trainer coach tennis
Trainer coach voetbal
Trainer coach volleybal
Veilig sportklimaat
Verdieping instructeur
Voorbereiding hbo
Voorbereiding pabo

De Stroom

De Stroom
Keuzedeel
ADR stukgoed
Basisvaardigheden metaalbewerken
Deelmarkten vervoer 1
Digitale vaardigheden basis
Digitale vaardigheden gevorderd
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs
Duits in de beroepscontext A2
Duurzaamheid in het beroep B
Duurzaamheid in het beroep C
Duurzaamheid in het beroep D
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs
Import en exportdocumenten (geschikt voor
Intern transport en onderhoud grote voertu
Marketing (basis)
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3
Ondernemerschap mbo
Oriëntatie op ondernemerschap
Voorbereiding hbo

Voltastraat

Voltastraat
Keuzedeel
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening gesc
Aziatische keuken
Bereiden en aseptisch handelen
Bereidt gerechten
Bijzondere zorggroepen TA
BSO 4 tot 8 jaar
BSO 8 tot 12 jaar
Chirurgie in Tandheelkunde
Combifunctionaris IKC / Brede School
Complementaire zorg
Correctief onderhoud
Digitale vaardigheden basis
Digitale vaardigheden gevorderd
Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij
Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn
Drank en HorecaWet (DHW)
Drones techniek
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs
Duits in de beroepscontext A2
Duits in de beroepscontext B1
Duurzaamheid in het beroep B
Duurzaamheid in het beroep C
Duurzaamheid in het beroep D
Eetcultuur en wensen
Embedded Design
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs
Engels B1/B2
Engels in de beroepscontext A2
Engels in de beroepscontext B2
Engineering huis en gebouwautomatisering
Ernstig meervoudige beperkingen
Expressief talent
Farmaceutische Patiëntenzorg
Financiële administratie niveau 2 doorstro
Geneesmiddelenkennis
Gezonde leefstijl
Hair extensions
Hbo doorstroom handel
Imagestyling
Industriële robotica
Inspelen op innovaties geschikt voor nivea
Instroom pabo aardrijkskunde
Internationaal I: bewustzijn (interculture
Internationaal II: werken in het buitenl
Jeugd en opvoedhulp
Klantcontact en verkoop
Lean en creatief
Leidinggeven
Lifeguard
Mensen met licht verstandelijke beperking
Mensen met niet aangeboren hersenletsel
Methodisch ontwerpen
Mode (geschikt voor niveau 2)
Mode (geschikt voor niveau 3 en 4)
Mode, geschikt voor niveau 3 en 4
Nagelstyling
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3
Ondernemerschap mbo
Ontwikkelingsgericht werken in de VVE
Organisatie interne evenementen
Oriëntatie op ondernemerschap
Ouder wordende mensen met een verstandelij
Persoonlijk profileren
Praktijkopleider
Schoonmaken
Security in systemen en netwerken 1
Security in systemen en netwerken 2
Spaans in de beroepscontext A2
Specifieke doelgroepen DA
Sportmassage
Streekproducten
Supermarkt (geschikt voor niveau 2)
Supermarkt (geschikt voor niveau 3 en 4)
Verdieping bakkerijgrondstoffen
Verdieping techniek en materialenkennis
Verrijking leervaardigheden
Verzorgende en verpleegtechnische hande
Visagie
Voedingsleer
Voedingsleer, gevorderd
Voorbereiding hbo
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de technie
Werken met baby's
Wijkgericht werken
Wijnkennis 2
Zorg en technologie
Zorginnovaties en technologie

Bijlage 8 - Personeel

Bijlage 8.1 - Formatie

Formatie in aantallen

Formatie in aantallen
  Geslacht Regio Groningen Regio Hoogeveen Regio Hardenberg BDV CVB Eindtotaal
Vast man 241 78 31 75 6 431
  vrouw 320 95 77 136 7 635
Tijdelijk man 78 15 8 16 1 118
  vrouw 90 34 24 20 3 171
Totaal man 319 93 39 91 7 549
  vrouw 410 129 101 156 10 806
Eindtotaal man + vrouw 729 222 140 247 17 1355

Formatie in fte

Formatie in fte
  Geslacht Regio Groningen Regio Hoogeveen Regio Hardenberg BDV CVB Eindtotaal
Vast man 210 69 29 69 6 383
  vrouw 234 65 56 103 6 465
Tijdelijk man 55 11 6 13 1 86
  vrouw 58 19 13 15 2 107
Totaal man 265 80 35 82 7 469
  vrouw 292 84 69 118 8 572
Eindtotaal man + vrouw 557 163 105 200 15 1041

Formatie uitzend en payroll in fte's in 2018

Formatie uitzend en payroll in fte's in 2018
  2016 2017 2018
OP - uitzendkrachten 3,2 2,1 0,8
OP - payroll 7,0 3,7 2,0
OBP - uitzendkrachten 3,2 6,5 3,0
OBP - payroll 1,7 5,3 1,4
Totaal 15,1 17,6 7,2

Opbouw personeelsbestand: fte per soort functie

OP = onderwijzend personeel | BOBP = onderwijs-ondersteunend personeel: instructeurs en onderwijsassistenten | AOBP = algemeen ondersteunend personeel incl. facilitaire functies | MAN = management

Bijlage 8.2 - Samenstelling personeelsbestand

Verhouding M/V management

Verhouding M/V management
  man vrouw
CvB 1 1
directeur 3 4
directeur EPI-kenniscentrum 1  
diensthoofd 4 2
opleidingsmanager 16 13
totaal 25 20

Betrekkingsomvang medewerkers op 31-12-2018

Betrekkingsomvang medewerkers op 31-12-2018
  Geslacht Regio Groningen Regio Hoogeveen Regio Hardenberg BDV CvB Eindtotaal %
<1 fte man 176 38 16 31 0 261 19%
  vrouw 353 117 88 128 7 693 51%
  totaal 529 155 104 159 7 954 70%
1 fte man 140 55 23 60 7 285 21%
  vrouw 57 12 13 28 3 113 8%
  totaal 197 67 36 88 10 398 29%
>1 fte man 3 0 0 0 0 3 0%
  vrouw 0 0 0 0 0 0 0%
totaal man 319 93 39 91 7 549 41%
  vrouw 410 129 101 156 10 806 59%
  totaal 729 222 140 247 17 1355 100%

Leeftijdsverdeling

Leeftijdsverdeling
Leeftijd Geslacht Regio Groningen Regio Hoogeveen Regio Hardenberg BDV CVB Eindtotaal %
<25 jaar man 6   1 3   10 1%
  vrouw 11 4   5   20 1%
Totaal <25 jaar   17 4 1 8   30 2%
25-34 jaar man 61 11 7 14   93 7%
  vrouw 75 34 33 17   159 12%
Totaal 25-34 jaar   136 45 40 31   252 19%
35-44 jaar man 87 18 9 16   130 10%
  vrouw 98 28 21 39   186 14%
Totaal 35-44 jaar   185 46 30 55   316 23%
45-55 jaar man 81 14 9 29 1 134 10%
  vrouw 105 37 29 51 3 225 17%
Totaal 45-55 jaar   186 51 38 80 4 359 26%
>55 jaar man 84 50 13 29 6 182 13%
  vrouw 121 26 18 44 7 216 16%
Totaal >55 jaar   205 76 31 73 13 398 29%
Eindtotaal   729 222 140 247 17 1355 100%

Bijlage 8.3 - Loopbaan en ontwikkeling

Professionalisering 2018

Professionalisering 2018
Coachpool 2018
Individuele coachtrajecten 23
Teamgerichte intervisie/teamcoaching 11 teams
Alle medewerkers  
The 7 habits of highly efficient people (Covey) 17
Bijeenkomst nieuwe medewerkers 85
GoodHabitz (actief account) 756
Projectmatig werken 7
Lean Six Sigma 11
Workshop "De regie op jouw loopbaan" 7
Workshop Zakelijk Tekenen 8
Onderwijspersoneel  
Bevoegdheidstrajecten 60
Masteropleiding met lerarenbeurs 6
Onderwijscoach (basistraining) 9
PDA (1-jarige instructeursopleiding) 1
Activerende didactiek 12
Begeleiden van Passend Onderwijs 14
Inspiratiesessie: de bondscoach vertelt 9
Talentencentrum  
Assessorentraining Nederlands 9
Assessorentraining Engels 8
Examinering  
Training Examinering Onder constructie
Management  
Individuele managementopleiding 6
Intern leiderschapsprogramma Leader in the lead 50
Vitaliteit/Gezondheidsmanagement  
Workshop duurzame inzetbaarheid 55
Workshop Vitaal in je werk/ veerkracht 8
Tai Chi/ Mindfulness 18
Health check 142
Imagine run 65
Stoppen met roken 10
Goed slapen 8
Vrolijk door de overgang 16
Sporten op Kardinge 22
Cascaderun 15
4 Mijl van Groningen 49
Tocht om de Noord 25
Mind zit 15
Ultimate run 40
Alfa bikers toertocht 25
Alfa voetbal team 15
Stoelshiatsu 36

Vacatures

Vacatures
Aantal vacatures 2017 2018
OP 52 76
OBP 49 67
Totaal 101 143
Vervulde vacatures    
OP 51 73
OBP 46 64
Totaal 97 137
Ingetrokken/niet vervulde vacatures    
OP 1 3
OBP 3 3
Totaal 4 6

Loopbaan en mobiliteit 2018

Loopbaan en mobiliteit 2018
Loopbaantrajecten 2017 2018
Individuele loopbaantrajecten 22 10
Loopbaangesprekken 10  67
WW-ers    
Totaal aantal WW-ers dat daadwerkelijk een uitkering ontvangt (peildatum 1-11-18) 39 32
Gemiddeld aantal WW-gerechtigden per maand 44 60
In traject bij een re-integratiebureau 2 (of meer) 2
Begeleid door USG Restart 28 32
Begeleid door Randstad   9
Kansarm (bijv. als gevolg van ervaring, leeftijd, periode verblijf in WW) 13 26

Bijlage 9 - Invloed belanghebbenden

Relevante belanghebbenden Ingezette middelen/vormen Invloed blijkt uit
Bedrijven/instellingen Bijeenkomsten met het werkveld bedrijfsbezoeken/excursies Regionale inkleuring onderwijsprogramma
  Gastlessen door werkveldmedewerkers Docenten geven les op werkplek
  Medewerkersstages in het werkveld Werkveld examineert mee
  Inbreng werkveld tijdens voorlichtings- en wervingstraject Ontwikkeling Proeven van Bekwaamheid
  Contractonderwijs Aanpassing BPV-opdrachten
  Lessen op locatie bij bedrijven Onderwijs wordt flexibeler, bedrijven geven Alfa-college een rol bij de scholing van hun personeel
  Samenwerkingsprojecten zoals Recomalab Bedrijven en instellingen ontwikkelen samen onderwijscurriculum
Studenten Eigen waarderingsonderzoeken onder studenten Roosteraanpassingen, lesprogramma, tevredenheid
  Panelgesprekken met studenten, studentenarena's Beter gebruik leermiddelen, roosters, lesprogramma
  Inloopspreekuren Lokaalaanpassingen
  Studentenraad Verbetering kwaliteit onderwijs
  JOB-Monitor Beter gebruik leermiddelen, roosters, lesprogramma
Ouders Ouderavonden Verbetering begeleiding deelnemers door ouders en school
  In voorlichting specifieke informatie voor ouders Verbetering informatievoorziening ouders
  Op vmbo-scholen ook voorlichting voor ouders Verbetering informatievoorziening ouders
  Verbeterde informatiestroom naar ouders, ook van 18-plussers Verbetering informatievoorziening ouders
Alumni Reünies met informele terugblik op opleiding Aanpassing onderwijsprogramma
  Terugkomdagen half jaar na afronden opleiding Gastlessen
  Onderzoek onder gediplomeerde schoolverlaters Voorlichting studenten
Toeleverend onderwijs Overleg met vo-scholen over doorlopende leerlijnen Afstemming programma Meeloopdagen Voorlichting (Open dagen, informatieavonden)
  Project Top Techniek in Bedrijf Samenwerking vo, mbo en bedrijfsleven om leerlingen kennis te laten maken met technisch onderwijs
Afnemend onderwijs Aansluiting/overgang mbo-hbo Afstemming programma
  Vijfstappentraject van kennismaking in eerste jaar tot proefstuderen in laatste jaar. Programma loopbaanoriëntatie
Medewerkers Medewerkersonderzoek Taakverdeling, werkdruk,
  Werkoverleg Vormgeven onderwijs

Bijlage 10 - Samenstelling Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Studentenraad en Instellingsadviesraad

De Raad van Toezicht kende in 2018 de volgende samenstelling:

 • mevrouw mr. drs. M.Ch.A. Smilde, voorzitter
 • de heer drs. L. Dijkema, vice-voorzitter
 • mevrouw E. J. Bakelaar MBA, lid
 • de heer M. Fernhout, lid
 • de heer H. Kox MA MBA, lid
 • de heer G. Woltjer MHD, lid
 • mevrouw W.S. Zwart MA, lid

Teneinde de Raad van Toezicht te ondersteunen in zijn toezichthoudende taken heeft de raad twee commissies bestaande uit leden uit zijn midden.

De auditcommissie bestaat uit:

 • de heer drs. L. Dijkema, voorzitter
 • mevrouw E. J. Bakelaar MBA, lid
 • de heer M. Fernhout, lid

De onderwijscommissie bestaat uit:

 • de heer H. Kox MA MBA, lid
 • de heer G. Woltjer MHD, lid
 • mevrouw W.S. Zwart MA BA, lid

Ultimo 2018 kende de Ondernemingsraad de volgende samenstelling:

 • uit de kiesgroep regio Hardenberg:
  • Roelco Huiskes, lid
  • Anni Bril, voorzitter
 • uit de kiesgroep regio Hoogeveen:
  • Rolf Janssen, lid
  • Siebren Nijdam, lid
 • uit de kiesgroep regio Groningen:
  • Anneke Hesseling, lid (werkzaam op locatie Kluiverboom)
  • Marloes Verwoerd, lid (werkzaam op locatie Kluiverboom)
  • Geert Noeken, lid (werkzaam op locatie Kluiverboom)
  • Ido Venhuizen, lid (werkzaam op locatie Adm. de Ruyterlaan)
  • Marjolein de Roos-Minks, secretaris (werkzaam op locatie Kardingerweg)
  • Tom Wiltjer, lid (werkzaam op locatie Adm. de Ruyterlaan) 
 • uit de kiesgroep service-unit Bedrijfsvoering en College van Bestuur:                  
  • Henderika Hulshoff, lid (werkzaam op locatie Winschoterdiep)
  • Thomas de Weme,lid (werkzaam op locatie Adm. de Ruyterlaan)           
  • Els van Schaik, vice-voorzitter (werkzaam op locatie Adm. de Ruyterlaan)

Els van Schaik is lid van de kiesgroep regio Groningen. Zij bezet een zetel in de kiesgroep service-unit Bedrijfsvoering/CvB op basis van de afspraak tussen CvB en OR dat niet-bezette zetels in een kiesgroep ingenomen kunnen worden door een niet-verkozen kandidaat uit een andere kiesgroep met de met de meeste stemmen.

Ultimo 2018 bestaat de Studentenraad uit de volgende leden:

 • uit de kiesgroep regio Groningen:
  • Jonathan Goeree, student Sociaal-agogisch Werk, lid
  • Maurits Medemblik, student Engineering, lid
  • Sam Anne van der Meulen, studente Sport en Bewegen, secretaris
  • Nonna Yengybaryan, studente Juridisch-administratief Medewerker, lid
  • Robert Carroll, student Handhaver Toezicht en Veiligheid, lid
  • Natasja van der Velde, student Onderwijsassistent, lid
 • uit de kiesgroep regio Hoogeveen:
  • Harmen Kompagnie, student Engineering, lid
  • Nynke van de Nadort, student ICT, penningmeester/vice-voorzitter
 • uit de kiesgroep regio Hardenberg:
  • Wesley Henock van den Bosch, student Leisure and Hospitality Executive, voorzitter
  • Lise Brinkhuis, studente Directiesecretaresse, lid

In 2018 werden een of beide bijeenkomsten van de Instellingsadviesraad bijgewoond door:

 • de heer E. Bos (Groningen Cityclub)
 • de heer F. de Boer (Engie Services)
 • de heer H. Klompmaker (Hunebedcentrum)
 • de heer N. Benders (CSG)
 • de heer Hoang Nguyen (RUG/Beren op de weg)
 • mevrouw R. Mossel (Noord-Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties)
 • de heer F. Emmelkamp (Westerkim)
 • mevrouw J. Gomashie (Hanzehogeschool)
 • de heer R. Klaver (FC Groningen)
 • de heer P. Snijders (gemeente Hardenberg)
 • de heer R. de Waard Huis voor de Sport Groningen)
 • de heer H. Dries (DION)

Bij de bijeenkomst van de Instellingsadviesraad in november 2018 waar het eerste concept van het nieuwe strategisch beleid werd besproken, waren ook aanwezig:

 • Rick van Geloven (alumnus, Belieff en Belieff Academy)
 • Wesley Dubbink en Martijn Smit (alumni, WeMa Mobile)
 • mevrouw T. Sextro (provincie Drenthe)
 • de heer G. Vos (gemeente Hoogeveen)
 • mevrouw T. Sloothaak (SBB)
 • de heer P. Nanninga (Google Datacenter)
 • de heer B. Beuker (Lido Drenthe)
 • de heer E. Otten (Webstores)
 • mevrouw S.H. Santema (NHL Stenden)

Bijlage 11 - (Neven)functies College van Bestuur en Raad van Toezicht

De heer drs. W. Moes, voorzitter College van Bestuur

 • bestuurslid Ambulance Academie (landelijk opleidingsinstituut voor ambulance- en meldkamerpersoneel)
 • lid van de Adviescommissie Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen
 • ambassadeur ‘Kans 050’

Mevrouw drs. C.P. de Graaff, lid College van Bestuur

 • geen nevenfuncties

Mevrouw mr. drs. M.Ch.A. Smilde, voorzitter Raad van Toezicht

 • voorzitter Raad van Toezicht De Zijlen, wonen, werk en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking
 • voorzitter College Noordelijke Rekenkamer
 • lid Toetsingscommissie vangnet Participatiewet, ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • lid Comité van Aanbeveling St. Present Groningen
 • lid Commissie van Redactie Friesch Dagblad, Leeuwarden

De heer drs. L. Dijkema, vice-voorzitter Raad van Toezicht

 • voorzitter bestuur TechnologieCentrum Noord-Nederland TCNN, Groningen
 • voorzitter sectie PRO-Mandaat van Stichting PRO, Amsterdam betreffende beheer en exploitatie auteursrechten uitgevers (tot 1 mei 2018)
 • penningmeester Stichting Reprorecht, Amsterdam (tot 1 mei 2018)
 • voorzitter/lid Verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven, Amsterdam
 • voorzitter KVGO Reglementscommissie, Amstelveen
 • voorzitter bestuur Stichting Drents Monument
 • voorzitter Stichting Cultureel hart Assen
 • secretaris Claas van Gorcum Fonds, Assen

Mevrouw E. J. Bakelaar MBA, lid Raad van Toezicht

 • directeur Welzijnswerk Midden-Drenthe (tot 30 september 2018)
 • bestuurder Biblionet Drenthe (met ingang van 1 oktober 2018)
 • lid bestuur Verdiwel
 • bestuurslid bij Sociaal Werk Nederland
 • lid branchecommissie Ouderen van Sociaal Werk Nederland
 • raadslid CDA gemeente Ommen
 • bestuurslid Stichting Ommen Millennium Gemeente

De heer M. Fernhout, lid Raad van Toezicht

 • voorzitter Raad van Commissarissen  woningcorporatie Beter Wonen Vechtdal te Hardenberg
 • voorzitter Plaatselijk Belang Dedemsvaart
 • voorzitter Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning in het Vechtdal
 • lid Participatieraad Sociaal Domein gemeente Hardenberg
 • lid Raad van Advies Vechtdal Boert Bewust

De heer H. Kox MA MBA, lid Raad van Toezicht

 • partner/DGA Van Groningen de Zeeuw bv
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Palludara Sneek/IJlst (tot 1 juli 2018)
 • voorzitter Raad van Commissarissen Cedin b.v.

De heer G.R. Woltjer MHD, lid Raad van Toezicht

 • manager HRM , Vanboeijen
 • directeur Wolkim Services B.V.
 • eigenaar V.O.F. Baanderhoeve

Mevrouw W.S. Zwart MA, lid Raad van Toezicht

 • directeur Kom voor Taal  en in die hoedanigheid o.a.:
  • projectleider streektaalonderwijs IJsselacademie
  • adviseur erfgoededucatie Historisch Centrum Overijssel
 • lid landelijk vakoverleg erfgoededucatie
 • docent/onderzoeker Academie voor Pedagogiek en Onderwijs, Saxion Hogescholen
 • voorzitter vakgroep Nedersaksisch i.o. Vereniging Leraren Levende Talen

 

Bijlage 12 - Notitie helderheid

In deze bijlage is de verantwoording van de 8 thema’s uit de notitie Helderheid 2004 opgenomen. Per thema is uitgewerkt op welke wijze het thema voor het Alfa-college van toepassing is.

Thema 1: Uitbesteding

Het Alfa-college besteedt aan SVS B.V., Hanzehogeschool en Recycleplan onderwijs uit.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten

In 2018 is voor het zesde jaar op rij, na de herpositionering, een positief resultaat op contractactiviteiten gerealiseerd. Zie bijlage 1 bij deel B van dit geïntegreerd jaardocument in deze jaarrekening voor een toelichting. Met deze positieve resultaten hebben we in 2018, de in het verleden opgebouwde negatieve reserve van contractactiviteiten, omgezet naar een positieve bestemmingsreserve.
In 2017 hebben de private inburgeringsactiviteiten van het Alfa-college geleid tot een negatief resultaat geleid. Voor dit negatieve resultaat is een bestemmingsreserve gevormd. Voor 2018 is een plan van aanpak gemaakt waarmee een negatief resultaat voorkomen moest worden. Dat is gelukt. De totale negatieve private bestemmingsreserve voor inburgeringsactiviteiten is in 2018 omgezet in een positieve bestemmingsreserve.

Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen

Als gevolg van EVC kan het voorkomen dat deelnemers ingeschreven worden voor een beroepsopleiding bij het Alfa-college waarbij ze recht hebben op één of meer vrijstellingen voor (een) examenonderde(e)l(len). Deze vrijstelling(en) word(t)(en) niet meegeteld als onderwijsinspanning m.b.t. de klokurennorm. Een inschrijving die niet aan de wettelijke klokurennorm voldoet, wordt niet meegeteld voor inputbekostiging. Afhankelijk van de inspanning wordt het diploma dat wordt uitgegeven als gevolg van deze inschrijving, eventueel wel voor bekostiging aangemerkt.  Voorgaande gedragsregels zijn opgenomen in interne gedragscodes en in het kaderdocument opleidingstrajecten Alfa-college.

Thema 4: Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf

Binnen de dienst Financiën en Administratie van het Alfa-college is d.m.v. een interne procedure vastgelegd dat als het cursusgeld van een deelnemer wordt betaald door een derde (veelal werkgever), de deelnemer hiervoor schriftelijk toestemming moet geven d.m.v. het afgeven van een zgn. cursusgeldverklaring. De controle op aanwezigheid van een cursusgeldverklaring is onderdeel van de jaarlijkse interne controles die uitgevoerd worden door de Deelnemersadministratie.
Het Alfa-college heeft geen eigen fonds voor les- en/of cursusgeld. De deelnemers worden regelmatig aangemaand. Indien een deelnemer niet betaalt, wordt de vordering overgedragen aan de deurwaarder. Nadat vanuit de acties van de deurwaarder blijkt dat de vordering definitief oninbaar is, wordt de vordering afgeboekt van de voorziening. Deze wordt dus niet in mindering gebracht op het cursusgeld dat wordt afgedragen aan OC&W.

Thema 5: In- en uitschrijving en inschrijving van deelnemers in meer dan één opleiding tegelijk

Deelnemers mogen slechts eenmaal per schooljaar voor inputbekostiging bij BRON worden aangemerkt.
Het komt echter voor dat deelnemers gelijktijdig worden ingeschreven voor meerdere opleidingen. Dit is mogelijk omdat bepaalde deelnemers recht hebben op vrijstellingen omdat er sprake is van EVC. Centraal vindt een controle plaats waarbij bekostiging van meervoudige inschrijvingen wordt uitgesloten.
Het komt tevens voor dat deelnemers kort na inschrijving worden uitgeschreven Het is niet te vermijden dat deelnemers in bepaalde omstandigheden relatief snel de instelling verlaten. De uitstroom in oktober 2018 van nieuw binnengekomen deelnemers voor het schooljaar 2018/2019 betreft 16 deelnemers. Het totaal aantal nieuw binnengekomen deelnemers per 1 oktober 2018 bedraagt 4.338.

Deelnemers van het Alfa-college aan de geïntegreerde trajecten van Educatie en de beroepsopleidingen volgen onderdelen van beroepsopleidingen, waarbij een groot deel van het onderwijsprogramma wordt verzorgd door, en plaatsvindt bij, de beroepsopleidingen. Het gaat onder andere om anderstalige deelnemers die nog niet zelfstandig het volledige beroepsopleidingsprogramma kunnen volgen in verband met hun taalniveau Nederlands of om autochtone deelnemers die door middel van dit programma met extra ondersteuning toch onderdelen van een beroepsopleiding op deze manier kunnen blijven volgen. Het beroepsopleidende deel van het programma vindt plaats op de beroepsopleiding. Er worden opleidingen verzorgd op het gebied van motorvoertuigentechniek, werktuigbouwkunde, installatie- en elektrotechniek, ICT, handel, horeca en haarverzorging. De ondersteunende vakken worden verzorgd door Educatie-docenten. Dit betreft de theoriecomponenten vaktaal, rekenen, Engels en algemene digitale vaardigheden. Tevens verzorgt Educatie het mentoraat en de begeleiding. De deelnemers zijn ingeschreven op het crebo-nummer behorend bij de beroepsopleiding die zij volgen.

Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven

Deelnemers aan een beroepsopleiding binnen het Alfa-college worden conform werkelijkheid ingeschreven. In het schooljaar 2018/2019 zijn van de tellingpopulatie van 1 oktober 2018 circa 75 deelnemers ‘omgezwaaid’. Deze meting is gebaseerd op de gegevens t/m 20 maart 2019. De tellingpopulatie van 1 oktober 2018 heeft een grootte van 12.008 bekostigde deelnemers (Terugmelding Bekostigingsgrondslagen d.d. 30 januari 2019 met kenmerk 2019/2/1075915).

Horizontale stapeling

Een instelling mag per deelnemer in een kalenderjaar maar één diploma voor bekostiging meetellen (horizontale stapeling). Centraal wordt een eindcontrole in het deelnemersregistratiesysteem uitgevoerd waardoor bekostiging van meervoudige diplomering binnen een kalenderjaar wordt uitgesloten.

Verticale stapeling

Verticale stapeling wordt voorkomen omdat deelnemers Alfa-college breed, bij de intake in de meest geschikte opleiding, met het meest geschikte opleidingsniveau worden ingeschreven. Deelnemers worden in de meeste gevallen ingeschreven op basis van hun vooropleiding. Bij wijze van uitzondering (maatwerk) wordt van de regels m.b.t. toelaatbaarheid afgeweken.

Correcties op de outputbekostiging

In het kalenderjaar 2018 zijn in het totaal 3.776 diploma’s uitgereikt. Hiervan zijn 13 diploma’s niet voor bekostiging in aanmerking gebracht, aangezien deze populatie een extra diploma op dezelfde datum met hetzelfde niveau heeft gehaald.

Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven

Binnen het Alfa-college is in een procedure m.b.t. het opstellen van een offerte (het zgn. ‘offerte-traject’) het volgende vastgelegd: “In een overeenkomst die afgesloten wordt met een bedrijf of organisatie, wordt vastgelegd wat wordt geleverd, tegen welke prijs, of er al dan niet sprake is van lumpsum bekostiging (reguliere inschrijving of contractactiviteiten) en of er eventueel cursusgeld verschuldigd is”.
De totale populatie van inschrijvingen in maatwerktrajecten is niet materieel van omvang (<2%).

Thema 8: Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland

Het Alfa-college verzorgt geen onderwijs in het buitenland, met uitzondering van buitenlandse stages (beroepspraktijkvorming) van deelnemers. Wij hanteren voor buitenlandse deelnemers de Koppelingswet-procedure; uitsluitend buitenlandse deelnemers die rechtmatig in Nederland verblijven, tellen wij voor onze bekostiging mee. 

Bijlage 13 - Overzicht doelen en resultaten deelprojecten Model Regionaal Co-makership

Hieronder zijn de doelen en de in 2018 behaalde resultaten in de deelprojecten van het RIF-project Model Regionaal Co-makership weergegeven.

Regio Groningen: ReComa 2.0

Doel: ontwikkelen van middelen en voorzieningen om mensen gezond oud te laten worden en langer thuis te laten wonen.

Gerealiseerd in 2018:

Er zijn een aantal leerbijeenkomsten georganiseerd rond de samenwerking tussen ReCoMa-lab en de aangesloten partners. Actiepunten/opbrengsten voor en van deze overleggen waren: het opzetten van een gezamenlijke kennisagenda en het (verder) inrichten van de MDK’s (multidisciplinaire ketens) van bedrijvenpartners vanuit de ReCoMa-uitgangspunten, partner in ontwikkeling zijn van elkaar en al doende met en van elkaar leren.

Een nieuwe opzet van de MDK is doorontwikkeld en aangescherpt: 1 of 2 partners stonden centraal met spreektijd rond hun innovatievraagstuk (inspiratie voor anderen) en daarna collegiale feedback in consultatie en verbindingen. Resultaat van deze manier van werken is b.v. dat partner ‘Imagine Run’ nu is gekoppeld aan ‘Huis voor de Sport’ en aan de zorginstelling De Hoven.

De hoofdactiviteit van de docenten in het ReCoMa-lab 2.0 is dat zij met studenten multilevel en multidisciplinair samenwerken op innovatievraagstukken met bedrijvenpartners. Gedurende het jaar 2018 zijn verschillende projecten met voortdurend wisselende aantallen van studenten uitgevoerd.

Regio Hoogeveen: Praktijk Instituut Techniek (PIT)

Doel: in een bedrijfsschoolsetting in een multidisciplinaire omgeving leren studenten werken aan innovatievragen in co-makership.

Gerealiseerd in 2018:

De stichting ‘Vrienden van Techniek’ is nader ingericht en operationeel gemaakt, onder meer door het aantrekken van een coördinator die de dagelijkse belangen behartigt. Deze stichting moet een structuurversterkende werking hebben t.a.v. de aangesloten bedrijven. PIT wordt door deze stichting gezien als uitvoeringorgaan voor extra praktijkondersteuning en kortcyclische opleidingen.

Als onderdeel van de intentieverklaring met het Drenthe College en de NHL/Stenden Hogeschool, welke vanuit een initiatief van de Dutch Techzone is opgezet, is een plan opgezet om de regio te benaderen over het opleiden in de procestechniek. De procestechniek was tot nu toe een latent onderdeel van PIT door gebrek aan massa om opleidingen te starten. Vanuit deze intentieverklaring zijn richting procestechniek acties ingezet. Samen met het Drenthe College wordt een inventarisatie bij procesbedrijven in de regio gedaan naar de opleidingsbehoefte. De bedoeling is om in deze behoefte te voorzien.

De onderwijskundige invulling van het praktijkonderwijs in PIT is verder vormgegeven, met als bronnen het kwalificatiedossier en de behoefte vanuit het bedrijfsleven. Hierdoor zijn de praktijkdagen een zinvolle invulling op de ontwikkeling van studenten naar vakbekwame beginnende beroepsbeoefenaars. Er is onderzocht in hoeverre kortcyclische onderdelen gecombineerd kunnen worden met langdurige CREBO-gerelateerde trajecten. In 2018 zijn een aantal kortcyclische opleidingen ontwikkeld en vormgegeven, zoals: stellen en monteren, verbindingstechnieken, basisvaardigheden metaal, besturingstechniek en verspaningstechniek.

Voor de uitvoering in schooljaar 2018-2019 is een cursus storingsanalyse ontwikkeld. Daar is een cursus Rootcause-analyses bijgekomen.

Regio Hoogeveen: AC Duurzaam

Doelen: innovaties in het onderwijsprogramma rond de thema’s Duurzaamheid en Energie sneller doorvoeren en studenten beter voorbereiden op de praktijk.

Gerealiseerd in 2018:

Naast het uitvoeren van innovatieve opdrachten, ingebracht door de partners, is in 2018 ook de blauwdruk voor een ‘Circulair Innovatie Centrum’ uitgewerkt en vastgesteld. Belangrijke aspecten hierbij zijn de aansluiting met de revitalisering van het gebouw aan de Voltastraat (project Volta 2020) en het enthousiasmeren van de partners van het consortium die de revitalisering uitvoeren om ook te participeren in het centrum.

Samen met docenten en studenten is lesmateriaal omtrent circulariteit ontwikkeld en opgenomen in het bestaande curriculum. Workshops, gastlessen op school en excursies naar bedrijven en bouwplaatsen zijn opgezet in samenwerking met het bedrijfsleven en hebben regelmatig plaatsgevonden.

Regio Hoogeveen: ICT-Academie

Doel: gezamenlijk door ICT-bedrijven en onderwijs ontwikkelen van onderwijsinhoud en onderwijsplan voor ICT-opleidingen.

Gerealiseerd in 2018:

Naast het uitvoeren van innovatieve opdrachten, ingebracht door partners en niet-partners, is met een aantal individuele bedrijven contact gelegd om te participeren in de ICT-academie. In Hardenberg en Emmen zijn een aantal bedrijven geïnteresseerd in de werkwijze van de Academie, met name gericht op de ontwikkelingen van RPA (Robotic Process Automation) en LORA, het netwerk van Internet of Things. De afdeling ICT van het Drenthe College overweegt ook mee te doen als netwerkpartner en deelnemer in de ICT-academie. Het Hoogeveense bedrijf HFCM was en is betrokken bij de PR en marketing in het kader van ‘Ik ben Drents Ondernemer’. Daarnaast zijn, of gaan, studenten uit de Hochschule Osnabruck via de Academie 10 weken stage lopen bij aangesloten bedrijven.

De ICT-academie ondersteunt bedrijven bij de ontwikkeling van kortcyclische modules die gericht zijn op innovaties in de branche. Deze modules kunnen onderdeel worden van het onderwijsprogramma van de reguliere studenten. En onderzocht is in hoeverre deze modules als certificeerbare eenheden te realiseren zijn. 

Regio Hoogeveen: Oplaadpunt Het Klooster en Geopark de Hondsrug / Hunebedcentrum

Doelen: creëren van een omgeving waar professionals uit diverse disciplines en onderwijs samen effectief en continu leren omgaan met de veranderende vraag van de regionale zorgeconomie. De deelprojecten Het Klooster en Geopark de Hondsrug/Hunebedcentrum trekken veelvuldig gezamenlijk op.

Gerealiseerd in 2018:

Zowel in het Klooster alsook bij de partners van het Hunebedcentrum/Geopark hebben partnerbijeenkomsten plaatsgevonden, waar regionale vraagstukken zijn verkend.

Voor het Klooster zijn 2 thema’s gesignaleerd: meer bewegen en mantelzorgondersteuning.

Doelstelling van het Hunebedcentrum/Geopark de Hondsrug was het doorontwikkelen van het onderwijsconcept Regionaal Co-makership in het project Lido Drenthe en plan Strand Nijstad Oost in Hoogeveen. Een van de doelen is het creëren van een Man Made Blue Zone. Het onderwijs op de locatie Hoogeveen wordt steeds meer vormgegeven volgens de filosofie van het concept Regionaal Co-makership, projectmatig werken in een multidisciplinaire en multilevel-setting.

Vanuit de regiovisie Hoogeveen en het uitproberen van verschillende strategieën tijdens de projectmiddagen zijn ondersteunende documenten bijgesteld waardoor het voor docenten en studenten steeds duidelijker wordt waar we samen naar toe willen.

Verder is met studenten geëvalueerd hoe de projectmiddag vorm gegeven wordt en hoe zij dit ervaren. Samen met de innovatiegroep vanuit het regiomanagementteam in Hoogeveen is met docenten verkend hoe het innovatieproces verder geborgd kan worden. Waarderen en vernieuwen van het onderwijs staan hierbij centraal. Verder merken we dat het concept steeds beter geïmplementeerd is in de staande organisatie. Studenten kunnen in Eduarte aan de multidisciplinaire coachgroepen worden gekoppeld in plaats van aan de opleidingen waar studenten bij horen. Het ‘La Dolce Drenthe Festival’ dat 10 en 11 april 2019 wordt georganiseerd met partners en onze studenten (mbo en hbo) dient als een voorloper en aftrap voor de verdere ontwikkeling in het gebied Nijstad.

Regio Hardenberg: Werkplaats Entree

Doelen: bieden van een opleiding aan kwetsbare jongeren waardoor zij zich staande kunnen houden op de arbeidsmarkt en het verhogen van het opleidingsniveau van de beroepsopleiding in Drenthe.

Gerealiseerd in 2018:

Na de aanvankelijke valse start van het deelproject Werkplaats Entree in Hoogeveen is er voor gekozen om het deelproject over te hevelen naar de regio Hardenberg. Het project in Hardenberg kan succesvol genoemd worden. Na de voorbereiding in 2018 is op 17 januari 2019 de bedrijfswerkplaats bij Larcom officieel  geopend door Gitta Luiten, wethouder gemeente Hardenberg. Binnen de bedrijfswerkplaats wordt gewerkt met Werk Stap, een digitaal (opdrachten) portfolio om de voortgang van medewerkers/studenten te monitoren.

Docenten van het Alfa-college worden meegenomen in de Werk Stap methode. In overleg met de gemeente Hardenberg worden ook inburgeraars die klaar zijn met inburgeren en extra begeleiding nodig hebben in het arbeidsproces geplaatst bij Larcom. De gemeente Hardenberg is hierin de bemiddelaar. De eerste studenten zijn uitgeplaatst naar bedrijven vanuit het netwerk van Larcom.

We (onderwijs, bedrijfsleven en overheden/gemeenten) zien het in de regio Hardenberg en Ommen e.o. als een gezamenlijke opdracht om alle jongeren en (jong)volwassenen die niet of moeizaam in staat zijn een startkwalificatie te behalen, te begeleiden naar doorstroom naar niveau 2,naar arbeid of dagbesteding.

Regio Hardenberg: Vitaal Doen

Doelen: ondersteunen van het doel van Vitaal Vechtdal door het versterken van het innovatief vermogen van onderwijs en zorginstellingen en door het opleiden van mensen die mee kunnen bewegen met en inspelen op de veranderingen in het werkveld van de zorg

Gerealiseerd in 2018:

In 2018 zijn gesprekken gevoerd met diverse partners vanuit het samenwerkingsverband Vitaal Vechtdal en partners Vitaal Doen! over het thema ‘hoe verder na de RIF’-periode. Omdat laaggeletterdheid grote invloed op de gezondheid van burgers kan hebben is samen met Vitaal Vechtdal gekeken of en hoe we hier e.a. voor kunnen oppakken (bijvoorbeeld: realiseren van begrijpbare gebruiksaanwijzingen voor recepten0. In de week van het geld (25 maart 2019) zullen workshops georganiseerd worden om daadwerkelijk te gaan koken met de recepten van de studenten en de producten van de voedselbank. Op de woensdagen is het project ‘Wijkleercentrum’ in Hardenberg uitgebreid met studenten van Dienstverlening niveau 2, Maatschappelijke zorg en Verpleging. Eind 2018 waren hier ruim 160 studenten bij betrokken. De vierdejaars studenten Verpleging hebben een rol in het begeleiden van de studenten van andere opleidingen en leerjaren. Er zijn diverse gesprekken geweest met LOC+  over het onderwerp Healthy Aeging. Doel van de gesprekken was het verstevigen van de samenwerking en verbinding met de omgeving. De projectleider van het deelproject Vitaal Doen! Heeft een dagje meegelopen met de beleidsmedewerkers van de gemeente Hardenberg om inzicht te krijgen in hun taken en mogelijkheden om elkaar te versterken. Studenten Verpleging zijn betrokken geweest bij een onderzoek over een rookvrij Vechtdal. https://www.youtube.com/watch?v=Cm2j8iNBQXI

Er hebben vervolgafspraken plaatsgevonden over zorgtechnologie in Vitaal Vechtdal. Het resultaat is dat er gekeken gaat worden naar mogelijkheden op het gebied van zorgtechnologie. In 2018, maar ook de komende tijd zijn er maandelijkse overleggen met het ondernemershuis, carinova, de gemeente Hardenberg, Beter Thuis Wonen, Vitaal Vechtdal en LOC+ met onder meer als doel: ontwikkelen van een programma ‘Werkbegeleiding’ voor zorg- en welzijnspartijen binnen Vitaal Vechtdal; ontwikkeling van een module Helpende (wordt opgepakt binnen de opleiding Dienstverlening niveau 2); ontwikkeling van een cursus ‘Verpleegtechnisch handelen volgens procedure’ omzetten naar een erkend gecertificeerd keuzedeel.

Bijlage 14 - Overzicht innovatieplannen

Titel innovatieproject Omschrijving
Circulaire bouwcatalogus, Hoogeveen In samenwerking met ICS adviseurs en NICE/Hanzehogeschool en Brinks advies zijn wij als Alfa-college Hoogeveen betrokken in het project Volta 2020. De hoofddoelstelling van het project is: het onderzoeken/maken van een keuzedeel (cross-over) Circulair gebouwcatalogus t.b.v. HBO en MBO en werkveld, en hoe de samenwerking tussen HBO, MBO en werkveld gestimuleerd kan worden. Daarnaast wordt het keuzedeel onderwijskundig in een gezamenlijk werkinstructie voor HBO,MBO en werkveld samengesteld.
Alfa Ontwikkel-lab, Groningen Ontdekken door te doen staat centraal in het Alfa Ontwikkel Lab. De mogelijkheid bestaat om kennis te maken met diverse nieuwe digitale technieken en te werken met verschillende materialen en apparatuur. Het brede scala aan machines (3D-printer, een 3D-scanner, Microsoft Hololens, VR-equipment, video -en camera apparatuur, moderne devices en up-to-date software en hardware) maakt het Alfa Ontwikkel Lab tot een ideale ruimte om te maken, te ervaren en kennis te delen. In het Alfa Ontwikkel Lab zal tevens plaats zijn voor een Fabric-Lab. Fabric lab ontwikkelt geavanceerde technologieën en duurzame innovatie met als doel studenten bewust te maken en onderzoek te laten doen naar de transformaties in het gebruik van materialen binnen o.a. de mode-industrie. Fabric Lab zal zich voornamelijk focussen op het gebied van materiaalkunde, biotechnologie, nanotechnologie, draagbare elektronica, duurzame recycling en hoogwaardige vezels en stoffen. Hierbij sluit Fabric Lab aan bij de doelstelling van het Alfa Ontwikkel Lab en het advies van het CMMBO tot het technologisch innoveren van de creatieve opleidingen.
Vitaliteit, Groningen De gezondheid in de maatschappij neemt af, bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid. Inactiviteit is veelal te zien bij ouderen en mensen met een beperking. De veranderingen in de maatschappij zorgen voor veranderingen in het beroepenveld en vragen daarmee om aanpassingen in onze opleidingen. Er is een tekort aan uitvoerend personeel (niveau 2, 3 en 4) binnen de zorg en daarmee een grotere vraag om flexibel inzetbaar personeel. Terwijl juist zij een positieve invloed kunnen uitoefenen op de vitaliteit van de doelgroepen waarmee zij werken. We willen met dit innovatieplan de leerlingen van de opleidingen SB, Zorg en MZ breder opleiden en daarmee hun kans op de arbeidsmarkt vergroten.
Taalhelden, Groningen Hoofddoelstelling van het project Taalhelden is het ontwikkelen van een jaarlijks terugkerend onderwijsprogramma met gezamenlijke onderwijsactiviteiten voor de opleiding Mediavormgever en Marketing & Communicatie in nauwe samenwerking met de opleiding Educatie en regionale partners op het gebied van laaggeletterdheid. De samenwerking moet een onderwijsprogramma opleveren voor leerjaar 2 van de opleiding Marketing & Communicatie en de opleiding Mediavormgeving. In de ‘Week van de alfabetisering’ (jaarlijks de eerste week van september) wordt het eindproduct van het onderwijsprogramma gepresenteerd.
Living Art, Groningen Het plan betreft werving binnen het V(MB)O voor de techniekopleidingen, in eerste plaats voor de afdeling ICT omdat daar het initiatief ligt. De werving van studenten willen we meer richten op diversiteit aan instromers (dit is een landelijke trend). Het plan is om leerlingen van het V(MB)O met alle profielen (dus niet alleen de leerlingen met het profiel natuur en techniek) te laten ervaren dat overal om ons heen ICT is en dat werken met ICT ook vraagt om creativiteit en logisch denken. Je hoeft voor het werken binnen de ICT niet per sé een bèta-brein te hebben. Maar ook andersom: er is geen vakgebied meer te vinden waarin je nog kunt ontsnappen aan technische en met name ICT-vaardigheden. Deze invalshoeken zijn niet de dominante manier van kijken in de technische sector en sluiten beter aan bij interesses en leerstijlen van veel meisjes.
Improvisatie theater helpt je voor je skills en taal voor later, Hardenberg Met dit project willen we een drama methode ontwikkelen waarin skills en taalontwikkeling centraal staan, bedoeld voor studenten en laaggeletterden, die hierin extra ondersteuning kunnen gebruiken. We denken hierbij aan studenten binnen de opleidingen ICT, Entree NT2 en MZVZ (overgang van niveau 2 naar 3) en laaggeletterden via het taalpunt Hardenberg en overige partners van de werkgroep “Hardenberg taalt naar laaggeletterden”. Improvisatie theater is bij uitstek geschikt om te werken aan mondelinge taalvaardigheid en woordenschatontwikkeling, vooral voor studenten met verschillende (culturele) achtergronden en taalniveaus. De aandacht voor non-verbale communicatie en het werken aan thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de student zijn hierbij belangrijke succesfactoren.
Nursing Anne Simulator, Hardenberg Met de aanschaf van Nursing Anne Simulator wil het Alfa-college regio Hardenberg toonaangevend onderwijs aanbieden. Nursing Anne Simulator is een geavanceerde pop voor klinische training, waarbij studenten belangrijke verpleegkundige vaardigheden veilig en realistisch kunnen oefenen, van standaard beoordelingen en kritisch denken tot uitgebreide ingrepen. Het is de nieuwste ontwikkeling op dit gebied en biedt mogelijkheden om aan de groeiende eisen die aan de opleidingen Verzorgende-IG en MBO Verpleegkundige te voldoen. Daarnaast zijn er andere opleidingen met zorgelementen in het curriculum waarvoor Nursing Anne Simulator bij uitstek geschikt is. Nursing Anne Simulator bevat software die je kunt uitbreiden met programma’s. ICT-studenten kunnen op basis van verpleegkundige casuïstiek Nursing Anne Simulator programmeren. Zodoende kan bestaand aanbod rijkelijk en veelzijdig worden uitgebreid om uiteindelijk toonaangevend onderwijs te creëren.
Dienstencentrum, Hoogeveen De pilot bestaat uit het opzetten van een Dienstencentrum op het Alfa-college aan de Voltastraat in Hoogeveen en heeft betrekking op de opleidingsrichtingen die vallen onder Dienstverlenende Beroepen. De hoofddoelstelling: versterken van het leren door de leerling door het leren in de echte beroepscontext. Subdoelstellingen zijn: verhogen van de motivatie door het werken aan echte opdrachten en het versterken van de maatschappelijke functie van het Alfa-college, doordat de afstand naar de Hoogeveense samenleving wordt verkleind.
Welzijnsgilde, Hardenberg Het Alfa-college gaat een samenwerkingsverband aan met het Drenthe College (DC) locatie Emmen en stichting de Nieuwe Opbouw om een welzijnsgilde te starten in Coevorden. Hiervoor worden verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en gemeente Coevorden benaderd deel te nemen. Binnen het gilde zullen studenten van verschillende opleidingen van het Alfa-college en Drenthe college samen (praktijk)leren. In een later stadium zal ook de verbinding worden gelegd met scholengemeenschap De Nieuwe Veste, van waaruit ook leerlingen van het Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) een stage kunnen doorlopen. De leerlingen krijgen een beeld van het beroep en de overgang naar het MBO zal hierdoor vergemakkelijken. Er zullen welzijnstaken worden uitgevoerd die passen binnen het kwalificatiedossier van de opleidingen. Praktijkleren is leidend en onderwijs wordt afgestemd op de vraag/behoeften van de studenten.
Stay or Go, Groningen Doel van dit innovatieplan is om een keuzedeel E – (MTB) bike instructeur voor studenten in schooljaar 2019-2020 te starten om daarmee hun kans als moderne multi-inzetbare medewerkers binnen de brede E-bike industrie op de arbeidsmarkt te vergroten. Binnen het te ontwikkelen keuzedeel leren de leerlingen diverse motorische fiets vaardigheden, het geven van instructie aangepast op diverse doelgroepen, het organiseren en verzorgen van clinics en evenementen en het verrichten van klein onderhoud en lichte reparatiewerkzaamheden. Er wordt bij dit innovatieplan een cross over gelegd tussen de opleidingen Sport en Bewegen, Human resource Management (HRM), Elektrotechniek en Marketing en communicatie van het Alfa-college, om het keuzedeel te kunnen starten en om het verloop ervan te borgen.
Samenwerken in een ‘digitale’ leer-werkomgeving, Hoogeveen In de samenwerking met het bedrijfsleven wordt er een hybride leeromgeving georganiseerd waarin realistische projecten worden uitgevoerd onder begeleiding van werknemers van ICT-bedrijven. In deze leeromgeving worden verschillende systemen (onderwijs-bedrijfsleven) met elkaar in aanraking gebracht. Hierdoor ontstaan Boundary-Crossings (Angeström, et al) waarin het omgaan met alle aspecten van de leeromgeving opnieuw gedefinieerd moeten worden. Om in deze ‘blurry’ omgeving goed te kunnen samenwerken moeten met enige regelmaat de ontwikkeling worden besproken en bijgesteld. Het is een handelingsgericht onderzoek waarin gestuurd wordt om tot een verbeterde leer-werkomgeving te komen. Dit innovatieplan moet bijdragen in de vormgeving van de hybride leeromgeving van (ICT-) onderwijs en bedrijfsleven.