Balans per 31-12-2018 na resultaatsbestemming

Balans per 31-12-2018 na resultaatsbestemming

Activa

Activa
1 Activa          
    31/12/18     31/12/17  
    EUR     EUR  
  Vaste activa          
1.1.2 Materiële vaste activa          
1.1.2.1 Gebouwen en terreinen  63.227.369       66.187.048   
1.1.2.3 Inventaris en apparatuur  6.982.209       7.179.028   
1.1.2.4 Overige materiële vaste activa  62.834       78.647   
1.1.2.5 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald  358.077      0  
       70.630.489       73.444.723 
             
1.1.3 Financiële vaste activa    8.869.542       8.899.341 
             
  Totaal vaste activa    79.500.031       82.344.064 
             
  Vlottende activa        
1.2.2 Vorderingen          
1.2.2.1 Debiteuren algemeen  252.918       344.667   
1.2.2.4 Vorderingen op groepsmaatschappijen  90.480       255.026   
1.2.2.7 Vorderingen op deelnemers  601.613       1.653.681   
1.2.2.8 Overige overheden  1.836.289       1.917.665   
1.2.2.10 Overige vorderingen  43.813       52.285   
1.2.2.15 Overige overlopende activa  744.391       1.241.136   
1.2.2.16 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid  347.492‑      514.752‑  
       3.222.012       4.949.708 
             
1.2.4 Liquide middelen    33.411.485       23.354.937 
             
  Totaal vlottende activa    36.633.497       28.304.645 
             
             
             
             
  Totaal activa    116.133.528       110.648.709 

Passiva

Passiva
2 Passiva          
    31/12/18     31/12/17  
    EUR     EUR  
             
2.1 Eigen vermogen          
2.1.1.1 Algemene reserve  52.353.134       43.402.015   
2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek  2.092.588       1.401.883   
2.1.1.3 Bestemmingsreserve privaat  317.001         
2.1.1.8 Statutaire reserves  1.066       1.066   
     54.763.789       44.804.964 
2.2 Voorzieningen          
2.2.1 Personeelsvoorzieningen    5.783.317       6.836.052 
             
2.3 Langlopende schulden    38.404.809       43.052.840 
             
2.4 Kortlopende schulden          
2.4.3 Schulden aan kredietinstellingen  2.043.851       2.371.868   
2.4.7 Vooruit gefactureerde termijn projecten  2.717.475       2.360.520   
2.4.8 Crediteuren  2.022.581       2.617.186   
2.4.9 Belastingen en premies Soc. Verz.  3.559.094       3.252.982   
2.4.10 Pensioenen  938.675       842.923   
2.4.19 Overlopende passiva  5.899.937       4.509.374   
       17.181.613       15.954.853 
             
             
             
             
  Totaal passiva    116.133.528       110.648.709