Geïntegreerd jaardocument 2018

Voorwoord College van Bestuur

In dit Geïntegreerd Jaardocument vindt u onze inhoudelijke en financiële verantwoording voor 2018. In dit voorwoord gaan we in op onze huidige positie en de uitdagingen die deze met zich meebrengt voor 2019.

Als Alfa-college hebben we een herkenbare positie in de regio. Er wordt waarderend over onze school gesproken, onze waardengerichte benadering wordt herkend en we worden gezien als school met echte aandacht voor de student. In Hoogeveen en Hardenberg zijn we een vanzelfsprekende samenwerkingspartner. Dat lukt ons in Groningen over de volle breedte nog wat minder goed. Daarom zetten we extra in op onze profilering in de regio Groningen. We zijn blij dat we in 2018, vanuit de Federatie Christelijk MBO Verus, het practoraat ‘Verschillen waarderen’ hebben kunnen oprichten. Met dit practoraat willen we medewerkers en studenten toerusten om verschillen tussen mensen en hun waarden te waarderen en met elkaar in dialoog te gaan.

We zijn in 2018 weer gegroeid in studentenaantallen. De waardering van studenten voor onze opleidingen is stabiel met gemiddeld een 7,2. Daarmee scoren we boven het landelijk gemiddelde. In de MBO-keuzegids zijn we gezakt van de zesde naar de achttiende plaats. Dit heeft, naast een andere waarderingssystematiek, voornamelijk te maken met de uitkomsten van het vierjaarlijks onderzoek van de Onderwijsinspectie. De inspectie heeft het Alfa-college op een aantal onderdelen een onvoldoende gegeven. We hebben hard gewerkt aan het verbeteren van de organisatie, onder andere op het gebied van examinering. Met het programma Topexaminering hebben we veel verbeteringen doorgevoerd en zijn we nu toe aan verdere doorontwikkeling. We zien het vervolgtoezicht en herstelonderzoek met vertrouwen tegemoet. Ook hebben we onze interne kwaliteitsbewaking aangescherpt zodat we risico’s in een vroeg stadium signaleren. Investeren in kwaliteitscultuur bij leidinggevenden en teams blijft buitengewoon belangrijk. 

We hebben het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in onderwijsinnovatie en dat blijven we doen in 2019. Vanuit de opleidingen zijn er veel initiatieven op het gebied van hybride leren, waarbij we in allerlei vormen samenwerken met werkgevers in de regio. We gaan in 2019 door met de extra middelen voor innovatieve plannen van teams. Onze RIF-programma’s hebben mede bijgedragen aan de successen op het gebied van innovatie. Daarnaast dragen ook het Rijnland Instituut, het EPI-kenniscentrum en de twee lectoraten bij aan onze onderwijsinnovatie en leiden ze tot nieuwe verbindingen met onderwijsinstellingen en werkveld.

In 2018 hebben we gewerkt aan een nieuw strategisch plan voor de periode augustus 2019 tot en met juli 2023. Dit deden we samen met medewerkers, studenten en externe stakeholders. We kijken terug op een waardevol traject. Ons nieuwe strategische plan ‘Samen ondernemend leren’ is inmiddels goedgekeurd door de Raad van Toezicht en wordt in 2019 uitgewerkt in plannen op directie- en teamniveau. Ook hebben we in 2018 een kwaliteitsagenda gemaakt op basis van afspraken tussen sector en minister. Onze speerpunten zijn: opleiden voor de samenleving van de toekomst, gelijke kansen, jongeren in een kwetsbare positie en onderwijsinnovatie. Het uitwerken van ons strategisch plan en de kwaliteitsagenda beleggen we zo laag mogelijk in de organisatie. We passen onze P&C-cyclus hierop aan en starten met het programma Professionele Leergemeenschap. Met dit programma bevorderen we eigenaarschap bij leidinggevenden en teams en stimuleren we professionals om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.  

Ons medewerkersonderzoek laat iets lagere scores zien dan in voorgaande jaren, maar we scoren nog steeds ruim boven het branchegemiddelde. Daarom mag het Alfa-college in 2019 het keurmerk ‘Beste werkgever 2018-2019’ voeren. We blijven investeren in (nieuwe) medewerkers en leidinggevenden door middel van goede begeleiding en opleiding. We kennen relatief weinig moeilijk vervulbare vacatures. We hebben een moderne wijze van werving en selectie, zetten in op gerichte recruiting en worden in de regio gezien als een interessante werkgever. 

In het kader van duurzame inzetbaarheid staan professionalisering en loopbaanontwikkeling hoog op onze agenda. Wat nog beter kan, is het voeren van het goede ontwikkelgesprek tussen medewerker en leidinggevende. We verwachten dat het nieuwe functiebouwwerk met loopbaanpaden voor ondersteunend personeel hier positief aan bij zal dragen. 

Onze financiële situatie is goed en daar zijn we blij mee. We sluiten de jaarrekening 2018 af met een positief resultaat. We zijn tevreden dat we de financiële ruimte hebben om de groei van de studentenaantallen al een aantal jaren voor te financieren. We hebben voldoende financiële armslag om te kunnen blijven investeren in professionalisering, innovatie en organisatieontwikkeling. We zijn er trots op dat we een groot budget vrij hebben kunnen maken om de vernieuwde huisvesting aan de Voltastraat in Hoogeveen op een duurzame en circulaire manier te realiseren. Onze uitdaging voor 2019 is om de financiële ruimte die er is optimaal te benutten voor het onderwijs. We voeren daartoe gesprekken in de organisatie over het zinvol en doelgericht alloceren van onze publieke middelen. Die gesprekken moeten in 2019 leiden tot aanvullende afspraken over extra investeringen in ons onderwijs. 

Samengevat was 2018 een jaar van leren, verbeteren en vooruitkijken. In 2019 hopen we de vruchten te kunnen plukken van onze verbeterinspanningen en onze strategische plannen te concretiseren. 

Mogelijk geven het bovenstaande en de inhoud van ons geïntegreerd jaardocument 2018 u aanleiding tot vragen, opmerkingen of suggesties. Die ontvangen wij dan graag van u.

College van Bestuur,

Wim Moes, voorzitter                    Christien de Graaff, lid

w.moes@alfa-college.nl                cp.degraaff@alfa-college.nl